Numara : 42
Tarih : 9.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2004/42
 
 
KONU
 
Performans Derecelendirme Bildirimlerinde FAVÖK Oranının Gösterilme Esasları
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, 329 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki düzenleme çerçevesinde verilmesi zorunlu olan “Performans Derecelendirme Bildirimi”nde Finasman ve Amortisman Giderleri ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) Oranının nasıl gösterileceğine ilişkin açıklamada bulunmuştur.

Buna göre Performans Derecelendirme Bildiriminde, FAVÖK oranının gösterilme şekli uygulamada sorun yarattığından, oranlama sonucu bulunan rakamın “100” rakamı ile çarpılması sonucu bulunan oranın virgülden sonra bir hane yürütülmek suretiyle bu satırda gösterilmesi gerekmektedir.
19 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/19 
Konusu
: Performans Derecelendirme Bildirimi
Tarihi
: 04/03/2004
Sayısı
: GVK-19/2004-11/Performans Derecelendirme Bildirimi
 
 
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Madde 149 ve mükerrer Madde 257
İlgili olduğu kazanç türleri
: Ticari, zırai ve mesleki kazançlar ile kurum kazançları

1 - Giriş
Bilindiği üzere, ticari, zırai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için “Performans Derecelendirme Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiş olup, buna ilişkin açıklamalar 329 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.
Bu bildirimlerin doldurulmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilmiş sorunlara yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-FAVÖK Oranının Hesaplanması
Performans Derecelendirme Bildiriminde, FAVÖK oranının gösterilme şekli uygulamada sorun yarattığından, oranlama sonucu bulunan rakamın “100” rakamı ile çarpılması sonucu bulunan oranın virgülden sonra bir hane yürütülmek suretiyle bu satırda gösterilmesi uygun görülmüştür.

ÖRNEK 1 - Verileri aşağıdaki tabloda yer alan ve bilanço esasına göre defter tutan bir tacirin FAVÖK oranı, tabloda yer aldığı şekilde gösterilecektir.
A-NET SATIŞLAR
80.000.000.000
B-SATIŞLARIN MALİYETİ
75.000.000.000
C-FAALİYET GİDERLERİ
15.000.000.000
D-FAALİYET KARI/ (ZARARI)(A-(B+C))
- 10.000.000.000
E-FİNANSMAN GİDERLERİ
0
F-AMORTİSMAN GİDERLERİ
12.000.000.000
G-FAVÖK (D+E+F)
(zarar oluşması halinde D eksi olarak dikkate alınacaktır.)
2.000.000.000
H-FAVÖK ORANI (G/A)                (%)
2,5

ÖRNEK 2 -
Verileri aşağıdaki tabloda yer alan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan bir tacirin FAVÖK oranı, tabloda yer aldığı şekilde gösterilecektir.
A-GELİR
700.000.000
B-GİDER
1.800.000.000
C-FARK (kar veya zarar) (A-B)
1.100.000.000
D-FİNANSMAN GİDERLERİ
0
E-AMORTİSMAN GİDERLERİ
0
F-FAVÖK (C+D+E)
(zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır.)
- 1.100.000.000
G-FAVÖK ORANI (F/A)                (%)
- 157,1

ÖRNEK 3 -
Verileri aşağıdaki tabloda yer alan bir serbest meslek erbabının FAVÖK oranı, tabloda yer aldığı şekilde gösterilecektir.
A-GAYRİSAFİ HASILAT
140.000.000.000
B-İNDİRİLECEK GİDERLER
20.000.000.000
C-(KAR VEYA ZARAR) (A-B)
120.000.000.000
D-FİNANSMAN GİDERLERİ
0
E-AMORTİSMAN GİDERLERİ
5.000.000.000
F-FAVÖK (C+D+E)
(zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır.)
125.000.000.000
G-FAVÖK ORANI (F/A)                (%)
89,2

3- İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Gelir ve Gider Satırlarının Doldurulması
Ticari kazancı gerçek usulde tespit edilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, Performans Derecelendirme Bildiriminin 2-Performans Verileri Bölümünün;
-“A-Gelir” satırında, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde IV No.lu Tablonun İşletme Hesabı Özetinde Gelir olarak gösterilen (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplam tutarını,
-“B-Gider” satırında, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde IV No.lu Tablonun İşletme Hesabı Özetinde Gider olarak gösterilen (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplam tutarını,
göstereceklerdir.
Duyurulur.
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.