Numara : 19
Tarih : 3.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/19


KONU

SSK Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) yayımlamış olduğu 30.04.2001 tarihli ve 16-244 Ek sayılı Genelge ile Kurum alacaklarının yıllık %3 oranında tecil faizi alınarak taksitlendirilmesi yönünde düzenleme yapmıştır.
 
Bu düzenlemeden yararlanabilmek için borçluların 31 Mayıs 2001 Perşembe günü mesai   saati bitimine kadar yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir.
 
Düzenlemenin ayrıntıları aşağıda özetlenmiştir.
 
1.  Kapsam 
Tecil ve taksitlendirmeden; 2001 Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk etmiş olan, prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, tasarrufu teşvik kesintisi, sosyal yardım zammı, topluluk sigortası priminden oluşan alacaklar ile bunlara ait gecikme zammı, faiz ve fer’i alacaklar yararlanmaktadır.
 
2.  Başvuru Süresi ve Yöntemi 
Boçluların taksitlendirmeden yararlanabilmeleri için 31 Mayıs 2001 Perşembe günü mesai   saati bitimine kadar, bağlı bulundukları sigorta veya il müdürlüklerine yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.
 
Her borç türü için ayrı ayrı yazılı talepte bulunulacaktır. Dolayısıyla, söz konusu borçlar hangi serviste takip ediliyorsa (örn. icraya intikal etmiş borçlar için İcra Takip Haciz ve Satış Servisi, icraya intikal etmeyen borçlar için ise İşveren Servisleri veya diğer ilgili servisler) taksitlendirme ve tahsilat işlemleri de aynı servislerce yapılacaktır.
 
Birden fazla sigorta veya il müdürlüğünde borç varsa her birine ayrı ayrı yazılı talepte bulunulmalıdır.

3.  Tecil Faizi Uygulaması ve Taksitlerin Ödenmesi
Tecil edilerek taksitlendirilen borç asıllarına, vade tarihlerinden  müracaat tarihine kadar hesaplanan gecikme zammı dahil edilerek toplam borç üzerinden yıllık %3 tecil faizi hesaplanacaktır.
 
Toplam borç 18 ay eşit taksite bölünecek, bulunan taksit miktarlarına uygulanacak tecil faizi, hazırlanacak ödeme planındaki ödeme tarihi itibariyle gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
 
İlk taksit Haziran 2001’de başlayacak olmakla birlikte, Mayıs 2001’de de ilk taksit ödemesinin yapılması mümkündür. Ancak ödemenin Mayıs’ta yapılması, bu ay için de gecikme zammı hesaplanacağından bu yönüyle bir fark yaratmayacaktır. Sadece Mayıs ayı taksidi için ayrıca tecil faizi hesaplanmayacaktır.
 
Taksitlerin ödeme planındaki ödeme gününde ödenmesi şart değildir. Ancak, ödeme gününün içinde bulunduğu ay sonuna kadar ilgili taksidin ödenmesi gerekir.
 
4.  Teminat Alınması 
Taksitlendirme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapıldığından, borçların tamamı için (1 milyara kadar olan borçlar hariç) borcu karşılayacak tutarda teminat verilecektir. Teminat verme işleminin 31 Mayıs’a kadar tamamlanamadığı durumda  aylık taksitler ödenmeye devam edilecektir.
 
6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre teminat olarak şunlar kabul edilmektedir:
 
- Para,
- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
- Hazine tahvil ve bonoları,
- Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat (%15 eksiği ile değerlenir),
- İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve haciz varakalarına dayanılarak haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.
 
Cebri takibat nedeniyle daha önce haciz edilmiş mallar da teminat olarak kabul edilebilecektir.
 
Talep edilmesi halinde, ilk taksidin ödenmesinden sonra, borç nedeniyle SSK’ca daha önce istihkak, mevduat, maaş, kira vs. gibi üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara uygulanan hacizler kaldırılabilecektir.
 
5.  Daha Önce Tecil edilmiş Borçların Durumu 
Daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına göre ödenmekte olan borçların, 1 Mayıs 2001 tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksit tutarları için talepte bulunulması halinde, 31.05.2001 tarihine kadar geçen süre için eski oranlar, Haziran 2001’den itibaren de yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Bu durumda, daha önce yapılmış tecil ve taksitlendirmeden kalan taksit tutarlarının müracaat tarihinden itibaren 24 ayı geçmeyecek şekilde ödenmesi gerekir.
 
Daha önce tecil edilmekle birlikte tecil şartları ihlal edilmiş olan SSK alacakları da talep edilmesi halinde Genelge çerçevesinde tecil ve taksitlendirilebilecektir.
 
6.  Diğer Hususlar
Tecil başvurusunda bulunmayan veya taksit ödemelerini aksatan borçlular hakkında SSK’ca cebren takip ve tahsil işlemleri yapılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.