Numara : 33
Tarih : 25.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/33
 
KONU
 
SSK Primine Esas Kazancın Alt Sınırı İle Asgari Ücretler Arasındaki Farka Ait Sigorta Primlerinin Hazinece Karşılanmasının Esasları
 
 
5073 sayılı Kanun ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde ile, 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri arasında, SSK primine esas alt sınırdan daha az ücret geliri olanların ücretleri ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması esası benimsenmiştir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için,  bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 2.8.2004 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Bu uygulamanın usul ve esasları SSK Başkanlığınca yayımlanan 29/1/2004 tarihli ve 16-306 Ek sayılı Genelge ile aşağıda yer verildiği şekilde belirlenmiştir.
1. 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen alt sınır (549.630.000.-TL) ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük ve küçükler için ayrı ayrı tespit edilen asgari ücretler arasındaki farka ait sigorta primlerinin sigortalı ve işveren hisselerinin, 01.01.2004 ila 30.06.2004 tarihlerine ilişkin kısmı özel ve kamu sektörü ayırımı yapılmaksızın Hazinece karşılanacaktır.

2.
Ancak, sözü geçen döneme ilişkin fark primlerin Hazinece karşılanabilmesi için;

a) 2004/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için düzenlenmesi gereken aylık sigorta primleri bildirgeleri ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrolarının bu aylardaki kazançları 549.630.000.-TL’nin altında olanlar için ayrı, 549.630.000 TL ve bunun üzerinde olanlar için ayrı düzenlenecektir.

Buna karşılık; söz konusu aylara ilişkin 2004/I inci dönem bordrosu, asgari ücretler ile prime esas kazancın alt sınırı arasındaki farklılık üzerinde durulmaksızın tek bordro şeklinde tanzim olunacaktır. Başka bir anlatımla kazançları 549.630.000 TL’nin altında olanlar bu sınır, 549.630.000 TL’nin üzerinde olanlar ise, aylık sigorta primleri bildirgelerinde ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosunda kayıtlı brüt ücretleri üzerinden gösterilecektir.    

Örnek: Bir işyerinde 2004/Ocak ayında çalışan (3) sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı ve kazançları aşağıdaki gibi ise;
 
Sigortalı
Prim Ödeme                        Gün Sayısı
Günlük Ücreti   
Ocak 2004 Ayında Bildirilen Ücreti                      
A
30
14.100.000
423.000.000 (Alt sınırın altında)
B
20
16.000.000
320.000.000 (Alt sınırın altında)
C
15
60.000.000
900.000.000 (Alt sınırın üstünde)

Bu sigortalılardan ücretleri, sigorta primine esas kazancın (SPEK) alt sınırı altında olan (A) ve (B) için yukarıda belirtilen aylık ücretler üzerinden ayrı, ücreti, prime esas kazancın alt sınırının üzerinde olan (C) içinse ikinci bir aylık sigorta primleri bildirgesi düzenlenecek, ancak bu üç sigortalıdan dolayı tek bir dönem bordrosu tanzim olunacaktır.

Bu durumda;

Sigortalı
SPEK Alt Sınırı
Aylık Ücreti   
Hazinece Karşılanacak Primin Matrahı                       
A
549.630.000
423.000.000
126.630.000
B
549.630.000
320.000.000
  46.420.000
                                                 TOPLAM       173.050.000

Bu şekilde bulunan toplam 173.050.000.-TL tutarındaki Ocak ayı  kazanç farkı üzerinden tahakkuk edecek sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin sigortalı ve işveren hisselerinin tümü Hazinece karşılanacağından, bu primlerin işverence ödenmesi bahis konusu olmayacaktır.

Sigortalı (C)’nin bildirilen ücreti, prime esas kazancın alt sınırının üzerinde olduğundan, bu sigortalıdan dolayı Hazinece karşılanacak herhangi bir tutar olmayacaktır.

b) 16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 20 inci maddesi uyarınca
2004/Mayıs ayından başlanarak her ay için aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiğinden, 2004/Mayıs ve Haziran ayları ile ilgili olarak, kazançları 549.630.000.-TL nin altında ve üstünde olan sigortalılar için de yine ayrı ayrı belge düzenlenecektir. 
Ancak, bu aylardaki kazançları, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen alt sınırın altında olan sigortalıların sigorta primine esas kazanç tutarları, aylık prim ve hizmet belgesinde  sigortalıların ismen gösterilmesi gereken alt bölümündeki prime esas kazançlar satırına 549.630.000.-TL olarak yazılacaktır.

Buna karşılık, aynı işyerinde 2004/Mayıs ve Haziran aylarında çalışan ve prime esas kazançları 549.630.000 TL ve üzerinde  olan sigortalılar için de, ayrı bir aylık prim ve hizmet belgesi düzenleneceğinden, söz konusu belgenin üst ve alt bölümlerinde, bu sigortalıların 549.630.000 TL ve üzerindeki prime esas kazanç tutarlarına aynen yer verilecektir.

c) Anılan aylara ait bu belgelerin, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2004 tarihlerinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, en geç 02.08.2004 tarihine kadar verilmiş olması gerektiğinden, 02.08.2004 tarihinden sonra verilecek söz konusu belgelerden dolayı (belgelerin niteliğinin asıl veya ek olup olmadığı üzerinde durulmaksızın) Geçici 90 ıncı madde hükmü uygulanmayacaktır.

d) Sigortalılar ile ilgili prim belgelerinin re’sen düzenlenmesi halinde, (kazançları alt sınırın altında olan sigortalı varsa) Geçici 90 ıncı madde hükmü bu durumda da uygulanacak, ancak asgari işçilik uygulamasında söz konusu madde üzerinde durulmaksızın 16-118

Ek sayılı Genelgeye göre işlem yapılacaktır. Başka bir anlatımla, ön değerlendirme işlemi sırasında işverence verilen bildirgelerde kayıtlı kazançlar toplamı, bildirilen kazançlar olarak dikkate alınacağından, Hazinece karşılanan fark primin matrahı, Kuruma bildirilen kazançlar olarak değerlendirilmeyecektir.

3.
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49. maddesi uyarınca ödenecek işsizlik sigortası priminin 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine istinaden belirlenen sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları dikkate alınmak suretiyle alınması gerekmektedir. Buna göre, işsizlik sigortası priminin, günlük 18.321.000.-TL, (aylık 549.630.000.-TL) lık alt sınır ile günlük 91.605.000.-TL, (aylık 2.748.150.000.-TL) üst sınır dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.                           

Ancak, 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri arasında günlük kazançları, sigorta primleri hesabına esas tutulacak günlük kazanç alt sınırının altında olan sigortalıların, her iki kazanç arasındaki farka ilişkin işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tümü Hazinece karşılanacağından, bu tutarlar hakkında da yukarıda belirtildiği gibi işlem yapılacaktır.

4.
Aday çırak, çırak ve öğrencilerin sigorta primlerinin ödenmesinde Geçici 90 ıncı madde hükmü dikkate alınmayacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.