Numara : 119
Tarih : 29.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
 

NO: 2006/119

 
 
KONU
Serbest Meslek Kazançları, Kira, İnşaat İşleri , Hurda Mal Alımları ve Dar Mükelleflere Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Yapılan Ödemelere İlişkin  Stopaj Oranlarında Değişiklik
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26391) yayımlanmış olan 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan stopaj oranları hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
 
"2.  Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
 
  b) Diğerlerinden % 20,
 
  3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,
 
  4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,
 
  5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
 
  b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
 
  c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
 
  13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
 
  b) Hurda mal alımları için % 2"
 
 
Buna göre eski ve yeni oranlar karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir :
 
Ödeme Türü
İlgili Bent
(BKK : 2003/6577)
Eski Oran
Yeni Oran
Serbest Meslek Kazançları (Diğerlerinden)
2/b
% 22
% 20
GVK 42 inci madde kapsamına giren inşaat işlerine ilişkin istihkak bedelleri
3
% 5
% 3
Dar mükelleflere, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler
4
% 25
% 20
GVK 70 inci madde kapsamındaki mal ve haklara ilişkin kiralar
5/a
% 22
% 20
Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullere ilişkin kiralar
5/b
% 22
% 20
Kooperatiflere ait gayrimenkullere ilişkin kiralar
5/c
% 22
% 20
Esnaf muaflığından yararlananlara hurda mal alımları için yapılan ödemeler
13/b
*
% 2
 
 
* 2003/6577 sayılı kararın eski hükümlerine göre söz konusu oran ,diğer mal alımları kapsamında  % 5 idi.Fakat bu oran 1.9.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2005/9266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (R.G. 31.8.2005; 25922) ile 93/5148 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin 13/b numaralı bendinde  değişiklik yapılarak  % 2 olarak uygulanıyordu.Dolayısıyla uygulama anlamında % 2 oranında bir değişiklik olmamıştır.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş