VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/7
 
KONU: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” Yayınlanarak Tüm Finans Kurumları, Noterler ve Avukatların Yanısıra SM, SMMM ve YMM ‘lere de Bazı Yükümlülükler Getirilmiştir.
 
9.1.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile, tüm finans kuruluşları, noterler, bazı şirket ve spor klüpleri yanısıra savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak  kaydı ile, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden
 
-         Taşınmaz Alım Satımı
-         Şirket, vakıf ve dernek kurulması
-         İdaresi ve devredilmesi
gibi işlerle sınırlı olmak üzere; avukatlar ve bir iş verene bağlı olmaksızın çalışan ;
-         Serbest Muhasebeciler
-         Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
-         Yeminli Mali Müşavirler de
 
söz konusu yönetmeliğin  amacına uygun uygulanmasında “Yükümlü” kılınmışlardır.
 
Bu yükümlülük çerçevesinde, meslek mensubu SM, SMMM ve YMM’lerce gerçekleştirilen işlemlerde; işleme konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlara kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri ve terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi şüphe veya şüpheyi gerektirecek hususun bulunması halinde, herhanagi bir tutarla sınırlı olmaksızın en geç 10 iş günü içinde  “ Şüpheli İşlem Bildirim Formu” doldurularak Başkanlığa (= Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına) bildirim mecburiyeti vardır.
 
Yükümlülükler, her türlü ortamdaki yükümlülüklerine ve işlemlerine  ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren 8 YIL süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek mecburiyetindedirler.
 
Yönetmelik 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
Yükümlüler ayrıca, sürekli iş ilişkisinde müşterilerinin tutar gözetmeksizin kimliğine ilişkin bilgileri almak ve bu bilgileri teyid etmek mecburiyetindedirler.
 
Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi ile kimlik tespiti işlemlerinin en geç 30.09.2008 tarihine kadar tamamlanması için süre tanınmıştır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş