VERGİ SİRKÜLERİ
  
NO: 2008/63
 
KONU: Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirlenmesi  Anlaşması, Yeni Vergi Tasarısı İle Harca Tabi Olacaktır.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan “ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ” ile Harçlar Kanununda da değişiklik öngörülmektedir.
 
Şöyle ki; Harçlar Kanununun;
 
A. “ Kayıtlı Değer, Emlak Vergisi Değeri ” ile ilgili 63 ncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ağağıdaki gibi değiştirilecektir.
- Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
- Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.
B. Harçlar Kanunun 1, 3 ve 8 sayılı Listelerine Yeni Harçlar İlave Edilmiştir.
 
1. Yargı Harçları ile ilgili (1) sayılı tarifenin (A) “ Mahkeme Harçları” bölümünün sonuna IV no.’lu bölüm eklenmiştir.
 
IV – Temyiz ve itiraz harçları
 
a. Yargıtay ve Danıştay’a  yapılacak temyiz başvurularında 60.- YTL
b. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda .................. 40.- YTL
c. Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda .......... 30.- YTL
   
2. Vergi Yargısı Harçları ile ilgili (3) sayılı tarifenin (I) “Başvurma Harcı” başlıklı bölümüne aşağıdaki (c) ve (d) fıkraları eklenmiştir
 
c. Danıştaya temyiz başvurularında 60.- YTL
d. Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılan başvurularda 40.- YTL
 
3. İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları ile ilgli (8) sayılı tarifenin sonuna Transfer Fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme harçları eklenmiştir.
 
XII – Transfer Fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:
 
1. Başvuru Harcı .......................  25.000.- YTL
2. Yenileme Harcı ...................... 20.000.- YTL
 
 
Tasarı henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır.
 
Resmi Gazete’’de yayınlanan son şekli ayrıca duyurulacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye