Numara : 90
Tarih : 30.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/90

 
KONU
Taşıt Kimlik Birimi Sistemine İlişkin 363 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olan 363 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanan ve taşıt tanıma sistemi bulunmayan istasyonlarda, elle plaka bilgisi girilmesi sonucu yaşanan çeşitli sorunların giderilmesi amacıyla, akaryakıt satın alan motorlu taşıtlara ait plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlar tarafından otomatik olarak tanınmasını sağlamak üzere; taşıtlara, pompalara ve ödeme kaydedici cihazlara takılacak ünitelere ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
1. Taşıt Kimlik Birimi Sistemi :
 
“Taşıt Kimlik Birimi ”, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına monte edilen, taşıta ait plaka numarası vb. bilgileri hafızasında muhafaza eden ve bu bilgileri akaryakıt alımı sırasında pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak ileten cihazlardır.
 
Taşıt kimlik birimi ve bu birimle ödeme kaydedici cihazlar arasındaki iletişimi sağlamak üzere pompaların ve ödeme kaydedici cihazların teçhiz edileceği cihazların birlikte çalışmasını sağlayan düzenek ise “Taşıt Kimlik Birimi Sistemi”ni oluşturur.
 
2. Sistemin Özellikleri :
 
Sistem, akaryakıt alımı sırasında pompa tabancasının taşıtın yakıt deposunun girişine yaklaştırılmasıyla çalışmaya başlayacak ve taşıt kimlik biriminde programlı bilgiler, taşıttaki ve pompadaki cihaz vasıtasıyla doğrudan ve otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza aktarılacaktır. Taşıt kimlik birimi sistemi kullanılarak gerçekleştirilen akaryakıt alım işlemlerinin sonunda, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkacak fişlerin üzerinde taşıt kimlik biriminde programlı bilgiler ile birlikte, otomatik tanımlamayı ifade eden “OT” ibaresi de yer alacaktır.
 
Sistemin unsurlarından olan taşıt kimlik birimleri aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır:
 
·          Taşıtın plaka bilgisi ile motor ve şasi numaralarını ihtiva edecektir.
 
·          Ödeme kaydedici cihazlarla iletişim yapabilecek özellikte olacaktır.
 
·          Taşıtın depo girişine kolaylıkla çıkartılamayacak tarzda monte edilecek ve çıkartılmak istendiğinde bir daha kullanılamayacak şekilde tahrip olacaktır.
 
·          Üzerine kaydedilen bilgiler silinemeyecek ve yetkili kişiler dışında değiştirilemeyecektir.
 
·          Her taşıt kimlik birimi yurt genelinde bütün ödeme kaydedici cihazlarla iletişim sağlayacak özellikte olacaktır.
 
·          Taşıt kimlik birimlerinin üzerinde (kolayca çıkartılamayacak veya silinemeyecek tarzda) Maliye Bakanlığından onay alan ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşu belirten bir ibare bulunacaktır.
 
3. Taşıt Kimlik Birimi İhtiva Edecek Motorlu Kara Taşıtları :
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamında sayılan idareler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye’ye diplomatik statüde gelenlere ait taşıtlar, raylı sistemle çalışanlar ile iş makinesi türünden araçlar hariç, trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan Ek:1’de yer alan motorlu kara taşıtları ve benzerlerine “Taşıt Kimlik Birimi ” monte edilmesi zorunludur.
 
4. Taşıt Kimlik Birimi Sistemlerinin Montajı ve Programlanması :
 
Taşıtlara takılacak taşıt kimlik birimleri ve bu birimlerle iletişimi sağlayacak (pompaların ve ödeme kaydedici cihazların teçhiz edileceği) cihazların üretim, ithalat, montaj, programlama ve servislik hizmetleri, bu konuda Maliye Bakanlığından onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca yerine getirilecektir.
 
Üretici veya ithalatçı kuruluşlar söz konusu hizmetleri, doğrudan doğruya veya yetkili satış ve bakım-onarım servisleri vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir. Taşıtların satılması veya plakalarının değişmesi halinde, “taşıt kimlik biriminde” yapılacak değişiklikler de söz konusu üretici veya ithalatçı kuruluşlarca yerine getirilecektir.
 
Taşıt kimlik birimine plaka bilgisi ile motor ve şasi numaralarının programlanması işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinden elektronik onay alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili elemanları, taşıt kimlik birimi takılacak taşıtın plaka bilgisi ile motor ve şasi numaralarını transfer etmek üzere onaylı cihazlar vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi ile elektronik bağlantı kuracaklardır. Söz konusu bilgiler doğrulandıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezince elektronik yolla gönderilen bilgiler otomatik olarak taşıt kimlik birimine kaydedilecektir.
 
Taşıtlarına programlanmış kimlik birimi takılan taşıt sahiplerine, üretici veya ithalatçı kuruluşlarca bir taşıt kimlik belgesi verilecektir. Taşıt kimlik belgesinde diğer bilgilerin yanı sıra üretici veya ithalatçı firmanın unvanı ile montaj ve programlama işlemlerini yapan servis elemanının adı, soyadı ve imzası, montaj tarihi vb. bilgiler yer alacaktır.
 
5. Onay İşlemi :
 
Taşıt kimlik birimi sisteminin mükelleflerce kullanılabilmesi için Maliye Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir. Üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bir dilekçe ile Maliye Bakanlığına başvurarak sistemlerinin onaylanmasını talep edeceklerdir.
 
Onay için başvuruda bulunacak üretici veya ithalatçı kuruluşlar Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlarının idari incelemesine, kullanılacak sistemler ise (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde) teknik incelemeye tabi tutulacaktır. 3100 sayılı Kanuna göre daha önce Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlarınca incelenmiş olan üretici veya ithalatçı kuruluşlar tekrar idari incelemeye tabi tutulmayacaktır.
 
Onay talebine ilişkin dilekçelerde aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler yer alacaktır.
 
1.        Üretici ya da ithalatçı kuruluşun kanuni temsilcilerinin kimliklerini açıklayıcı bilgiler,
 
2.        Cihazların marka, model ve teknik özellikleri,
 
3.        Elektronik unsurların listesi ve bunların başlıca özellikleri,
 
4.        Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerinin açıklandığı şema ve planlar,
 
5.        Sistemin işleyişine ilişkin standart yazılım programının adı ve buna dair bilgi ve belgeler,
 
6.        Sistemde yer alan cihazların bütününün ve muhtelif kısımlarının fotoğrafları,
 
7.        Kullanım ve bakım normları,
 
8.        Sistemin satışı ve programlanmasına dair organizasyonun özellikleri,
 
9.        Bakım ve onarım organizasyonunun özellikleri,
 
10.    Yurt içinde yetkili bakım ve onarım yapabilecek merkez ve servislerin listesi.
 
Sistemin onaylanabilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ile birlikte, sistemi oluşturan taşıt kimlik birimi, pompaya ve ödeme kaydedici cihaza takılacak üniteler ile taşıt kimlik biriminin programlanmasında kullanılacak cihazların da teslimi gerekmektedir.
Maliye Bakanlığı, gerekli görmesi durumunda üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından onayı talep edilen cihaz ve sistemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) gibi kurumlara inceleme yaptırabilecektir.

Maliye Bakanlığından onay alacak kuruluşların, arızalanan cihazları en çok 48 saat içerisinde çalışır hale getirecek şekilde yurt sathına yayılmış bir servis teşkilatlarının olması ve satışını yaptıkları cihazların en az on yıl yedek parça temini de dahil gerekli bakım ve onarımlarını sağlamaları şarttır.
 
Yaptırılacak incelemeler sonunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen kuruluşlara, Maliye Bakanlığınca söz konusu sistemlerin üretim, ithalat, montaj, program, satış ve satış sonrası hizmetlerin verilmesi konularında gerekli onaylar verilecektir.
 
Onayda öngörülen şartlara uymadığı tespit edilen kuruluşların yetkileri iptal edilecektir.
 
6. Uygulamanın Başlaması :
 
Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt kimlik birimi sistemi onay işlemlerinin 31/01/2007 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Buna göre Maliye Bakanlığından onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşların listesi 01/01/2007 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanacaktır.
 
Onay işlemlerinin tamamlanmasını takiben, ödeme kaydedici cihazlara ve pompalara; sistemlerin montajı, taşıt kimlik birimlerinin programlanması ve taşıtlara montajına dair süreler Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır.
 
7. Mecburiyet Kapsamı Dışındaki Araçlarla Yabancı Plakalı Taşıtlara Yapılan Akaryakıt Satışları :
 
Sirkülerimizin (2) numaralı bölümünde belirtilen mecburiyet kapsamı dışındakilerle yabancı plakalı taşıtlara yapılan akaryakıt satışları ve varil, bidon vb. kaplarla yapılan akaryakıt satışlarında girilmesi zorunlu bilgiler, bu tür satışlar için tahsis edilen ve ödeme kaydedici cihazda bulunan klavyenin kullanılması suretiyle girilecektir.
 
Mecburiyet kapsamındaki taşıtlara, kimlik birimi takılıncaya kadar yapılacak akaryakıt satışları da klavyeden plaka bilgisi girilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
 
8. Ceza Uygulaması :
 
Yukarıda açıklanan usul ve esaslara uymadıkları tespit edilen Maliye Bakanlığından onay alan firmalar ve bunların yetkili servisleri ile akaryakıt istasyonu işletmecileri ile öngörülen süreler içerisinde taşıtlarına taşıt kimlik birimi taktırmadığı veya programlattırmadığı tespit edilen taşıt sahiplerine, Vergi Usul Kanununda öngörülen ve durumlarına uyan özel usulsüzlük cezaları kesilecektir.

Sözkonusu Tebliğ gereğince uygulanacak cezalar, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi açısından bağlı olduğu yer vergi dairesi tarafından kesilecek ve kesilen ceza aynı vergi dairesine ödenecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
 


 
 
Ek 1 : Tescil Kuruluşlarınca Kayıt ve Tescil Zorunluluğu Bulunan Motorlu Kara Taşıtları
 
 
1. Otomobil,
 
2. Motosiklet (motorlu bisiklet ve triportör gibi yük motosikleti dahil),

3. Minibüs ve midibüs,

4. Otobüs,
 
5. Kaptıkaçtı,
 
6. Arazi taşıtı,
 
7. Panel van,
 
8. Motorlu karavan,

9. Kamyonet,
 
10. Kamyon,
 
11. Çekici,

12. Traktör

13. Özel amaçlı taşıtlar (İtfaiye, cankurtaran, cenaze araçları vb.)