Numara : 59
Tarih : 8.10.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/59
 
KONU

Teşvik Belgeli Makina ve Teçhizat İthalatına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7)

 
Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan 7 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (R.G.: 05/10/2002; 24897) ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakında 2002/4367 Sayılı Karar” ve bu Karara ilişkin 2002/1 sayılı Teşvik Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilecek makine ve teçhizatın ithali işlemlerinde uygulanacak Gümrük Mevzuatı konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Tebliğde yer verilen açıklamalar aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır.
 
1. 2002/4367 Sayılı Karardan Önceki Kararlara Göre Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılacak Makine ve Teçhizat İthali
2002/4367 sayılı Karar ve buna bağlı 2002/1 sayılı Teşvik Tebliği hükümlerine göre, daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunacaktır. Ancak, 2002/1 sayılı Tebliğ ve 2002/4367 sayılı Kararın ihracat taahhüdü, ithalatta alınan fonlar, yatırım indirimi, özkaynak oranları, devir, temlik, satış, ihraç ve kiralama ile ilgili hükümleri, 2002/4367 sayılı Kararın yürürlükte olduğu süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve halen geçerli olan teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
 
Buna göre, daha önceki Yatırım Teşvik Kararları hükümlerine göre düzenlenen ve halen geçerli olan teşvik belgeleri kapsamı eşyanın, dayandığı Karar hükümleri çerçevesinde ithali mümkündür. Ancak bu durumda, ithal eşyası için kayıtlı bulunduğu yurt dışından temin edilecek makine ve techizat listesinde (Global Liste) gümrük vergisi ve fon öngörülmüş olması halinde bu vergi ve fonun ödenmesi gerekir.
 
Bu çerçevede, önceki Kararlara göre düzenlenmiş bir teşvik belgesi sahibi, makine ve teçhizat ithalinde alınan fonlar için 2002/4367 sayılı Kararın lehe hüküm getirmesi halinde, bu hükmün henüz ithalatı gerçekleşmemiş makine ve teçhizat için kendisine de uygulanmasını talep edebilecektir. Böyle bir talep yapılmadığı takdirde teşvik belgesi hangi Karara göre düzenlenmişse, o Kararın öngördüğü gümrük vergisi ve fonun ödenmesi gerekecektir.

2. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası Uygulaması
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır. Ayrıca, teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat bedelinin % 5'ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisna tanınmak suretiyle yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak, bir yıldan daha uzun süreli olmamak ve teşvik belgesine konu yatırımın fiili üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithaline izin verilebilmektedir.
 
Bu durumda, teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek yedek parça miktarının Yurtdışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde kayıtlı toplam makine ve teçhizat bedelinin % 5’ini geçmemesine dikkat edilecek ve ithali gerçekleştirilen yedek parça için yürürlükteki İthalat Rejiminde öngörülen oranda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu alınacaktır.
 
3. Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmayacak Eşya
Teşvik Belgeleri kapsamında hammadde, aramalı ve işletme malzemesi ile faaliyet konusu bizatihi taşımacılık olan yatırımlar dışındaki diğer yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına arazi tipi dahil binek araçları, uçak ve helikopter dahil edilmez.
 
4. Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthalatı
Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithalinde aşağıdaki husulara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
a) Yatırım Teşvik Belgesi ve belge eki yurtdışından temin edilecek makine-teçhizat listesinde eşyanın "kullanılmış" olduğuna ilişkin meşruhat bulunmalıdır,
b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithali öngörülen eşyanın, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan yürürlükteki "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" eki listelerde yer almalı ve belirtilen yaş sınırlarına uygun olmalııdr.
 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kullanılmış makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu aranmayacaktır.
 
Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına 09.07.2002 tarihinden önce dahil edilen kullanılmış komple tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizat, teşvik belgesinin istinat ettiği kararlarda belirtilenler hariç olmak üzere İthalat Rejimi Kararında öngörülen Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisna edildiğinden, kullanılmış tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizatlara ait Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu işlemleri, makine ve teçhizat listelerine Hazine Müsteşarlığı tarafından kaydedilen şerhler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

5. Teminatlı İşlemler
Teşvik belgesi almak üzere Hazine Müsteşarlığına müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Hazine Müsteşarlığının görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir.
 
Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.
 
6. Finansal Kiralama
Finansal Kiralama yoluyla gerçekleştirilecek ithalatta, 2002/1 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 
7. Kıymet, Miktar, Adet ve Menşe Ülke Farklılıkları
Mükelleflerce gümrüğe ibraz edilen yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile sevk faturası arasında kıymete veya menşe ülkeye yönelik değişiklik olduğu takdirde,
 
a) Kalem bazında ± % 50'ye kadar (50 dahil) kıymet farklılıklarının olması halinde gümrük idarelerince, fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılacaktır. ± % 50’nin (50 dahil) dışında kalan kıymet farklılıklarında ise teşvik belgesini düzenleyen ilgili mercice (Hazine Müsteşarlığı veya ilgili Sanayi Odası) ithal listede gerekli düzeltmenin yapılması sağlanacaktır.
b) Menşe ülke ile ilgili olarak meydana gelebilecek değişiklikler için, ithal listede herhangi bir değişiklik istenilmeden ithal işlemi gerçekleştirilecektir.
 
8. Devir, Temlik, Satış ve İhraç
Teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizatın 5 yıl, yerli makine ve teçhizatın ise 2 yıl süre ile Müsteşarlığın izni olmaksızın devir, temlik, satış ve ihracı yapılamaz. Bu işlemler, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulların yerine getirilmemesi halinde söz konusu sürelerin dolmuş olması durumunda da izne tabidir.
 
a) Yatırımın Devri: Yatırıma başlanılmış olması kaydıyla, tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlardan; komple yeni yatırım olarak düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tümüyle, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut yatırımıyla birlikte devir, temlik veya satışına, sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak teşvik belgesi üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma önemli ölçüde başlanılmamış olması halinde, yatırımın devrine izin verilmez.

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış ve varsa ihracat taahhüdü yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılını, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda 3226 sayılı Kanunda belirtilen süreleri, yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın ise 2 yılını doldurması halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satışı serbesttir. Ancak, teşvik belgelerinin Fon veya bütçe kaynaklı kredi tahsisi ihtiva etmesi halinde Hazine Müsteşarlığının izni aranır.
 
Talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamı yatırımların tüm hak ve yükümlülükleri ile devir, temlik ve satışına, belge üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle izin verilebilir.
 
b) Makine ve Teçhizatın Devir, Temlik ve Satışı: Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca izin verilebilir.
 
Teşvik belgesi kapsamında temin edilen ithal ve yerli makine ve teçhizatın, teşvik belgesine sahip yatırımcılara devir, temlik veya satışına; yatırımın bütünlüğü, yatırımın tamamlama vizesi, ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülükleri ve Fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva edip etmediği hususları dikkate alınmak suretiyle Hazine Müsteşarlığınca müsaade edilebilir.
 
Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın teşvik belgesi sahibi yatırımcılara devir, temlik ve satışına; yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, Fon veya bütçe kaynaklı kredi kullanılıp kullanılmadığı, ihracat taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği ve buna bağlı olarak vergi, resim ve harç istisnasından faydalanılıp faydalanılmadığı hususları gözönüne alınarak Hazine Müsteşarlığınca izin verilebilir. Ancak, sözkonusu makine ve teçhizatla ilgili yararlandırılan yatırım indirimi ve Fon veya bütçe kaynaklı kredi ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Teşvik Belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının devri halinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın teşvik belgesi iptal edilir.
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmiş, fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla 2 yılını doldurmuş ve Fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva etmeyen teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, temlik veya satışı serbesttir. Bu sürelerin doldurulmamış olması halinde ise teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın Hazine Müsteşarlığınca sözkonusu makine ve teçhizatın devir, temlik veya satışına izin verilebilir.
 
Tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte, Fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva eden veya teşvik belgesinde kayıtlı diğer taahhütleri yerine getirilmemiş veya fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla 2 yılını doldurmamış makine ve teçhizat ihtiva eden teşvik belgeleriyle ilgili devir, temlik ve satış Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Bu durumda, ithal makine ve teçhizatın istisnadan faydalanamayan yerlere veya kişilere satışı halinde, bunlarla ilgili olarak sağlanan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

 
c) Makine ve Teçhizat İhracı: Yatırım bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın ihracı, Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, Fon veya bütçe kaynaklı kredi ve ihracat taahhüdü bulunmayan veya bu konulardaki yükümlülükleri yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı serbesttir.
 
d) Genel Hükümler: Devir, temlik, satış ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Fon'dan veya bütçeden tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakılmaksızın tümünün bütçeye geri ödenmesi zorunludur. Ancak, kredi işlemine aracılık eden bankanın uygun görüş bildirmesi halinde, Fon'dan veya bütçeden kullandırılan kredinin bakiyesinin itfa planına uygun şekilde ödenmesi kaydıyla, sözkonusu devir, temlik, satış ve ihraç işlemine Hazine Müsteşarlığınca izin verilebilir.
 
Yatırım yerinin değiştirilmemesi, teşvik belgesinde yer alan yatırıma ilişkin yükümlülüklerin yatırımcı tarafından yerine getirilmesi ve tesislerin bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla tesislerin kiralanması serbesttir.
 
Gümrük idareleri; devir, temlik, satış ve ihraç gibi talepleri değerlendirirken, belge konusu yatırımın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığı, varsa kredi borcu veya ihracat taahhüdünün kapatılıp kapatılmadığı hususlarına, Yatırım Teşvik Belgesinin "ÖZEL ŞARTLAR" başlıklı VI. Bölümünde Hazine Müsteşarlığının mührünü havi, imzalı ve kaşeli açıklama notlarını inceleyerek karar verecektir.
 
Yatırım Teşvik Belgesinin "ÖZEL ŞARTLAR" başlıklı VI. Bölümünde Belgenin tamamlama vizesinin yapıldığı, varsa ihracat taahhüdünün yerine getirildiği, kredi borcunun ödendiğine ilişkin bir açıklama notu bulunmaması veya bunlardan birinin dahi yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde; yatırımın devri, belge kapsamı makine ve techizatın devir temlik ve satışı veya ihracı ile ilgili taleplerde kesinlikle Hazine Müsteşarlığından izin yazısı getirilmesi veya anılan Müsteşarlıkca teşvik belgesinin ilgili bölümüne bu yönde gerekli not bilginin konulması sağlanacaktır.
 
Sonuç olarak belge kapsamı eşyanın, devir, temlik ve satışın yapılabilmesi için, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 5 yılını (Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda 3226 sayılı kanunda belirtilen süreleri) doldurmuş, tamamlama vizesinin yapılmış, varsa ihracat taahhüdü ve kredi borcunun kapatılmış olması gerekir. Aksi takdirde bu işlemlerin yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığının izin yazısı aranacaktır.
 
Ancak Teşvik Belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizatın, istisnadan faydalanmayan yerlere veya kişilere Hazine Müsteşarlığının herhangi bir izni bulunmadan satışı halinde yararlandırılan, KDV, Gümrük Vergisi, Fon ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte, Fon veya bütçe kaynaklı kredi desteği bulunan veya ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın ihracında Hazine Müsteşarlığı’nın izni aranacaktır.

 
9. Evsafına Uygun Çıkmayan Eşya ve Mahrece İade
Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri;
 
a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizat,
b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizat,
 
için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilerek ilgili gümrük idaresince, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla ilgili olarak yatırım süresi içerisinde mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurda getirilmesi kaydıyla yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş işlemleri, Hazine Müsteşarlığının herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
 
10. Süre Uzatımı İşlemleri
2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihi olan 9/7/2002 tarihinden önce iptal edilen, tamamlama vizeleri yapılan teşvik belgeleri ile 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, yatırım süresi 1/1/2000 ila 31/12/2001 (dahil) tarihleri arasında bitenlere, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31/12/2002 tarihine kadar süre verilmiş sayılacağından teşvik belgeleri üzerinde süre uzatımına ilişkin şerh olmaksızın işlem yapılacaktır.
 
Ancak, 2000/1821 sayılı Karardan önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve yatırım süresi 30/6/2001 tarihine kadar uzatılmış bulunan çekici ve/veya treyler yatırımları ile ilgili olarak yukarıdaki hüküm uygulanmayacaktır.
 
Saygılarımızla, 
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.