Numara : 73
Tarih : 12.5.2004

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/73

KONU
 
Ticari Kazancın Tespiti Yönünden Özel Hesap Dönemi
Tayin Olunan Mükelleflerce, Katma Değer Vergisi İndirimine Esas Belgelerin Kayıtlara Alınmasında Özel Hesap Döneminin, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yüklenilen ve Yılı İçerisinde Mahsubu Yapılamayan Verginin İadesinde İse Takvim Yılının Esas Alınacağına İlişkin GGM Sirküleri
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlamış olduğu 15 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; gelir veya kurumlar vergisi yönünden özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin geçmiş takvim yılına ait alış faturalarında gösterilen katma değer vergisini bir sonraki yılda ve hesap dönemi kapanmadan indirim konusu yapabilecekleri yönünde görüş bildirmiştir.

Sirkülerde ayrıca, özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerce Katma Değer Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29. maddesine göre indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen ve (usul ve esasları Maliye Bakanlığınca henüz belirlenmediğinden) yılı içinde mahsubu da yapılmayan verginin bu mükelleflere de nakden iadesinin takvim yılı esasına göre yerine getirileceği belirtilmiştir.

Söz  konusu 15 Sayılı KDV Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 15 
Konusu
:Ticari Kazancın Tespiti Yönünden Özel Hesap Dönemi
Tayin Olunan Mükelleflerce, Katma Değer Vergisi İndirimine Esas    Belgelerin Kayıtlara Alınmasında Özel Hesap Döneminin, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yüklenilen ve Yılı İçerisinde Mahsubu Yapılamayan Verginin İadesinde İse Takvim Yılının Esas Alınması
Tarihi
:05.05.2004
Sayısı
:KDV-15 /2004-15
İlgili olduğu maddeler
:Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 29
 
1. Giriş:
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gelir veya kurumlar vergisi yönünden özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin geçmiş takvim yılına ait alış faturalarında gösterilen katma değer vergisini bir sonraki yılda ve hesap dönemi kapanmadan indirim konusu yapıp yapamayacakları konusunda tereddüte düştükleri anlaşılmaktadır.

2. Katma Değer Vergisinde İndirim:
Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesine 3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen 3. fıkrada indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesine 3297 sayılı Kanunla eklenen fıkranın gerekçesinde ise katma değer vergisi mükelleflerinin indirim haklarını geç kullanmalarının lehlerine olmadığı, belirtilerek gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları ile paralellik sağlamak bakımından indirim hakkı kullanımının takvim yılı ile sınırlandığı ifade edilmiştir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 174. maddesinde “Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.” denilmiştir.

3. Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükelleflerce İndirim Hakkının Kullanılması:
Bu hüküm ve açıklamalara göre, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler indirim haklarını yıl içinde kullanabildiklerinden, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan katma değer vergisi mükelleflerinin de yüklendikleri katma değer vergisini özel hesap dönemini aşmamak şartıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği tarihte indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

4. Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükelleflerce İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilip İndirim Yolu İle Giderilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi:
Özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerce Katma Değer Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29. maddesine göre indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen ve (usul ve esasları Bakanlığımızca henüz belirlenmediğinden) yılı içinde mahsubu da yapılmayan verginin bu mükelleflere de nakden iadesi takvim yılı esasına göre yerine getirilecektir.
Duyurulur.
 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.