Numara : 52
Tarih : 15.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/52
 
KONU: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapan 2008/13490 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı.
 
13 Nisan 2008 tarih ve 26846 sayılı Resmi Gazete’de “Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin” 2008/13490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile; daha önce (06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazete’de) yayınlanan 2007/12888 sayılı “Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki” Bakanlar Kurulu Kararının;
  1. 15 ve 19 ncu maddelerinde değişiklikler yapılmış,
  2. Aynı karara, geçici 1 nci madde eklenerek 2007 hesap dönemine münhasır olmak üzere “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun” 2008 yılı Haziran ayı sonuna kadar hazırlanabileceği açıklanmıştır.
Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir
  
A. 2007/12888 Sayılı BKK.nın “ Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Kapsamı” başlığı altındaki 15 nci maddesine, serbest bölgeler ile ilgili olarak ilişkili kişi işlemleri hakkında belirlenecek yöntem konusunda idareye başvurulabileceği ilave edilmiştir.
 
2008 / 13490 sayılı BKK.nın 1 nci maddesi ile 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Kararnamenin eki Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"MADDE 15 – (1) Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede, 1/1/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin, 1/1/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür. Ayrıca, 1/1/2009 tarihinden itibaren, serbest bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür."
             
B. 2007/1288 Sayılı BKK.’nın “Yıllık Belgelendirme” başlığı altındaki 19 ncu maddesine, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin, Serbest Bölgelerde bulunan ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlerin Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edilmesi ve Serbest Bölgelerde bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ise yurt içi ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemler için “Transfer Fiyatlandırması Raporu” hazırlamaları zorunluluğu hükmü ilave edilmiştir.
  
20008/13490 sayılı BKK.’nın 2 nci maddesi ile 2007/12888 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"(2) Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edilir. Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri içeren Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur."
 
"Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki diğer kurumlar vergisi mükellefleri, ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler."
 
(Yürürlük Tarihi :1.1.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 13.04.2008 tarihidir.)
 
C. 2007/12888 Sayılı BKK.’na eklenen geçici 1 nci madde ile 2007 Hesap Dönemine münhasır olmak üzere “Transfer Fiyatlandırması Raporunu” 2008 yılı Haziran ayı sonuna kadar hazırlanabileceği hükme bağlanmıştır.
 
2008/13490 sayılı BKK.nın 3 ncü maddesi ile 2007/12888 sayılı BKK.na aşağıdaki geçici 1 nci madde hükmü eklenmiştir.
 
"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, 2007 hesap dönemine münhasır olmak üzere, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin son gününü takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlanabilir."
 
Yukarıdaki hükme göre 2007 hesap dönemi kurumlar  vergisi beyanname verme süresi 25.04.2008’dir. Bu tarihi takip eden ikinci ayın sonu olan 30 Haziran 2008 tarihine kadar Transfer Fiyatlandırması Raporlarının hazırlanması gerekmektedir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye