Numara : 61
Tarih : 29.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/61
 
KONU: Veraset ve İntikal Vergisi Kaldırılıyor
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan “Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Yürürlükten Kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” tasarısı ile veraset ve intikal vergisi kaldırılıyor, karşılıksız (ivazsız) intikaller ise Gelir Vergisi Kanunu kapsamına alınarak vergilendirilmesi öngörülüyor.
 
Tasarıya göre;
  1. 1 Ocak 1998 tarihinden önce veraset yoluyla veya karşılıksız (ivazsız) intikal eden mallar için veraset ve intikal  vergisi beyannamesi verilmeyecek,
  2. 1 Ocak 1998 tarihi ile bu kanunun yürürlüğe gireceği tarih arasında veraset yoluyla veya ivazsız intikal eden ancak, daha önce beyan edilmemiş olan mallar için veraset ve intikal vergisi  beyannamesi verilerek veraset ve intikal vergileri ödenecek,
  3. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuk ettirilmiş olan veraset  ve intikal vergilerinin takip ve tahsiline devam edilecek,
  4. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vaki intikaller için Vergi Usul Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yıl başından itibaren 3 yıl olarak uygulanacaktır.
Karşılıksız (İvazsız) İntikaller Gelir Vergisine Tabi Olacaktır.
  
Tasarıya göre, veraset yolu hariç olmak üzere, karşılıksız (ivazsız) olarak intikal eden malların Türkiye’de bulunması şartı ile gelir sayılan tutarları, “Diğer Kazanç ve İratlar” olarak Gelir Vergisine tabi olacaktır. Bunun için Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 82 nci madde eklenecektir. Mükerrer 82 nci maddeye göre; veraset yolu hariç, herhangi bir suretle karşılıksız olarak intikal eden kıymetlerin Vergi Usul  Kanununa göre bulunan değerinin,
 
1.000.000.- YTL’ye kadar olan kısmının %50’si
1.000.000.- YTL ile 5.000.000.- YTL arasındaki kısmın %60’ı
5.000.000.- YTL. üzerindeki kısmın %70’i
 
 
intikalin gerçekleştiği takvim yılında hak sahibinin vergiye tabi geliri sayılacaktır.
 
Vergiden İstisna Edilen İntikaller
 
Aşağıdaki gelirler vergiden müstesna olacaktır.
 
  1. 2500.- YTL’yi aşamayan gelirler,
  2. Yargı kararına istisnaden alınan her türlü tazminatlar
  3. Bilumum sadakalar, örf ve adete göre verilmesi mutat olan hediye, çeyiz, yüzgörümlülüğü, drahomalar (gayrimenkuller hariç)
  4. Borçlar kanunun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde, bağışlananın bağışlayandan önce vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar
  5. Kamu kurum ve kuruluşları, sosyal  güvenlik kurumları, mahalli idareler, siyasi partiler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler  ile kamuun istifadesi için ilim, araştırma, eğitim, kültür, sanat, sağlık, hayır, imar ve spor gibi maksatlarla kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşlarca gerçekleştirilen intikaller
Yarışma ve Çekiliş Düzenleyenlerce Yapılacak Vergi Tevkifatı
 
Tasarıya göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ncü maddesine aşağıdaki bent eklenecektir.
 
“ 16- Para ve mal üzerine yarışma ve çekiliş düzenleyenler ile spor müsabakaları ve at yarışlarına dayalı müşterek bahis düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, ödedikleri ikramiyelerin mükerrer 82 nci maddede belirtilen istisna haddini aşan kısmı üzerinden 103 ncü ve 104 ncü maddelere göre” vergi kesintisi (tevkifatı) öngörülmüştür.
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesine eklenen ibare ile mükerrer 82 nci maddede belirtilen karşılıksız intikal eden gelirlerden tevkif suretiyle vergilendirilenler için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilse dahi yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile vergi kesintisi nihai vergi olmaktadır.
  
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye