Numara : 148
Tarih : 26.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/148
 
KONU: Serbest Çalışan Hekimlerin POS Cihazı Bulundurma Mecburiyeti 1 Eylül 2008 Tarihinden İtibaren Başlıyor.
 
Daha önce 6 Mayıs 2008 tarih ve 2008/66 Nolu sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere 379 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile serbest çalışan (Gelir Vergisi mükellefi olan) doktor, diş hekimi ve veteriner hekimlere 01.06.2008 tarihinde itibaren iş yerlerinde (POS-Point of Sale) kredi kart okuyucu cihazları kullanmaları mecburiyeti getirilmişti.
 
Daha sonra yayınlnan 382 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile hekimlere kredi kartı okuyucu cihaz kullanma mecburiyeti tarihi 01.09.2008 tarihine ertelenmiştir. Bu husus da 29 Mayıs 2008 tarih ve 2008/74 Nolu sirkülerimiz ile bilgilerinize sunulmuştu.
 
Bu defa 1 Eylül 2008 tarihinin yaklaşmış olması nedeniyle, aşağıdaki hususları hatırlatmak için tekrar bilgilerinize sunduk.
 
1- POS Cihazı Kullanılarak Müşteriye Verilecek Belge “Serbest Meslek Makbuzu” Olarak Kabul Edilmiştir.
 
379 sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere, serbest meslek faaliyetini Kurumlar Vergisi mükellefi olarak sürdüren kurumlar (Sağlık ile ilgili Anonim ve Limited Şirketler) hasılatlarını fatura veya yazar kasa fişi ile belgelendireceklerdir. Dolayısı ile söz konusu şirketler aşağıda belirtilen pos cihazlarını değil normal pos cihazlarını kullanacaklardır.
 
Gelir Vergisi mükellefi hekimler için getirilen yeni pos cihazları, belge üzerinde ,
 • Mükellef bilgileri,
 • Tarih,
 • Saat,
 • Sıra No,
 • Hizmetin cinsi,
 • Vergi dahil tutarı gibi bilgileri,
 • “Bu belge VUK uyarınca serbet meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir” ibaresi,
 • ihtiva etmesi nedeniyle, düzenlenen pos fişleri “Serbest Meslek Makbuzu” olarak kabul edilmiştir.
Konu hakkında 379 No.’lu VUK Genel Tebliğinde yer alan diğer hususlar aşağıdaki gibidir.
 
2- Kullanılacak POS Cihazının Özellikleri
 • Cihazların teknik özellikleri ve kullanılacak Kağıt Ruloların özellikleri 379 Sıra Nolu VUK  tebliğinde detaylı olarak açıklanmıştır.
 • POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z Raporu) alınabilecektir.
 • POS’lar, sayılan özellikleri haiz olup olmadıkları yönünde Maliye Bakanlığınca herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaklardır.
 • Ancak muhtevası, şekli itibariyle tebliğe uygun olmayan POS fişleri VUK’nu uyarınca düzenlenmiş belge sayılmayacaktır.
 • Tebliğde yer alan özelliklere sahip olmayan cihaz sahipleri (banka, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.
 • Kapsama giren hekimler, bu Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan belgeleri verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.
 • Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecektir. 
 • Kapsama giren hekimler, bu POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Maliye Bakanlığı görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
 • Kredi kartı kullanılmaksızın yapılan ödemeler (nakit, çek,havale vb.) için VUK’na göre Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
3. İş Yerinde Şartlara Uygun POS Cihazı Bulundurmayan ve Kullanmayan Mükellefler İçin  01.09.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Cezalar
 
3.1. 379 Nolu VUK Tebliğinde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 nci maddesine göre 2008 yılında 1490.- YTL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
3.2. Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını kullanmakla birlikte tebliğin 2 nci bölümünde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. (2008 yılı için 25.-  YTL)
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.