Numara : 155
Tarih : 11.9.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/155
 
KONU: 01 Ekim 2008 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı.
 
28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” yayınlanmıştır.
 
Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi iş yerleri, iş verenler, sigortalı, hak sahipleri ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar açısından sosyal sigorta işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
 
135 madde 57 sayfadan oluşan yönetmelik 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olup, global olarak aşağıdaki önemli konularda açıklama ve düzenlemeler getirmiştir.
 • Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
 • Sosyal Sigorta Kayıt ve İşlemlerinin Genel Esasları
 • Sigortalıların Tescili ve Hizmet Kayıtları
- Sigortalı sayılanlar
- Sigortalı sayılmayanlar
- Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü
- Sigortalıların kendilerini bildirmesi
- Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi
- Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü
 • Sigortalıların Tescili
 • Sigortalı Hizmet Kayıtları
 • İş Yerlerinin Tescili
- İşyeri bildirgesi
- İşyeri sicil numarası
- İşyeri bildirgesi ile verilecek diğer belgeler
- Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işlerin tescili
- Alt işveren ve sigortalıyı devir alanın yükümlülüğü
- Tespit veya resmi belgelere istinaden tescil
 • İşyeri Tescilinde Meydana Gelen Değişiklikler
- İşyerinin nakli, devri, intikali.
- İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılması
 • Hizmet Akdi veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Ait İşlemler
 • Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin İşlemler
 • Kısa  ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler.
 • Sigortalıların Yurt Dışında Bulunanları ve İsteğe Bağlı Sigorta
 • Primler
 • Kontrol Denetim, Soruşturma ve Sigortasız Çalışmanın Önlenmesi.
 • Çeşitli, Yürürlükten Kaldırılan Geçici ve Son Hükümler
İş yerleri, işveren ve çalışanlar için özellik arz eden konular detaylı olarak ayrıca sirküle edilecektir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.