Numara : 156
Tarih : 11.9.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/156
 
KONU: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı.
 
28.08.2008 tarih ve 26981 Sayılı Resmi Gazete’de “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” yayınlanmıştır.
 
Yönetmeliğin amacı; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
5510 Sayılı Kanun’un 60 ncı maddesine göre ikağmetgahı (yerleşim yeri) Türkiye’de olan ve maddede sayılan kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar” detaylı olarak açıklanmıştır.
 
Sağlık Sigortası ile ilgili hükümlerin bir kısmı 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, bir kısmı ise 01.09.2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;
 
1- 5510 Sayılı Kanunun “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar” ile ilgili 60 ncı maddesinin 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bentleri aşağıdaki gibidir.
 
1.1.  2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göer aylık alan kişiler,
 
1.2.  Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
 
1.3.  24.06.2008 arihli ve 5774 Sayılı başarılı sporculara aylık bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 
1.4.  (5510 Sayılı) Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
 
01.07.2008 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortasından yararlanmaktadırlar. Ancak yönetmeliğin “Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri” ile ilgili 31 inci maddesi  1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
Bu  konuda Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığının 59 No.lu Genelgesi yayınlanmış olup sirkülerimize eklidir.
 
2- 5510 Sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinde yukarıda sayılanlar haricindeki kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ise Genel Sağlık Sigortası hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girecektir.
 
Genel Sağlık Sigortası yönetmeliğinin uygulamaya girme tarihi de 5510 Sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesine göre belirlenmiş olmaktadır. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde Genel Sağlık Sigortası Prim oranları açıklanmıştır.
 
Ücretli çalışanlar ile bağımsız çalışanların prime esas kazançlarının % 12,5 oranındaki kısmı Genel Sağlık Sigortası Primi olup bunun ücretliler için %5’i sigortalı, %7,5’i ise işveren hissesidir.
 
Ücretlilerin, Genel Sağlık Sigortası Primi ödeme yükümlüsü işverenleridir.
 
Yönetmelikte yer alan bölümler aşağıdaki gibidir.
 • Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Ve Genel İlkeler
 • Kapsamdaki Kişiler, Tescil Ve Sona Erme
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Sağlık Kartı Ve İstirahat Raporları
 • Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri Ve Yol Gideri, Gündelik Ve Refakatçi Giderleri
 • Sağlık Hizmetlerinden Ve Yol Gideri, Gündelik Ve Refakatçi Haklarından Yararlanma Şartları
 • Katılım Payı, Sevk Zinciri, Acil Haller Ve İstisnai Sağlık Hizmetleri
 • Yurtdışında Tedavi Ve İşverenin Yükümlülüğü
 • Sağlık Hizmetleri İle Yol Gideri, Gündelik Ve Refakatçi Giderlerinin Kurumca Ödenecek   Tutarlarının Belirlenmesi , Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi
 • Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu Ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
 • Denetim Yetkisi, İdari Para Cezaları, İdari Yaptırımlar Ve Sözleşme Feshi
 • Çeşitli Ve Mali Hükümler
 • Geçici Ve Son Hükümler
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.