Numara : 163
Tarih : 7.10.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/163
 
KONU: Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi Yayınlandı.
 
29 Eylül 2008 tarih ve 27012 Sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” yayınlanmıştır. Kararda yer alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.
 1. Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ila %6,5 arasında belirlenen oranı ifade etmektedir.
 2. Tarife eki listede, iş kolları 12 tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi %1 en yüksek haddi %6,5 olarak belirlenmiştir.
 3. Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakkama 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur.
 4. Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılmıştır. Üst derece prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha düşüktür.
 5. 5510 Sayılı Kanunun 4 (b) bendi kapsamında (muhtarlar ve hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan) sigortalı sayılanlar birden fazla iş yerinin sahibi veya ortağı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan iş yerinin prim oranına tabi olur.
 6. Kararda, 506 Sayılı Kanuna ilişkin olarak, getirilen geçici 1. madde ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
  6.1. 01.10.2008 tarihinden önce 506 Sayılı SSK kapsamına alınmış iş yerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları prim oran 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır.
  6.2. 506 Sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin mevcut işkolu kodları, işverenlerin elektronik veya kağıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere ayrıca tebligat yapılmaksızın bu tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür.
  6.3. 506 Sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalarında dikkate alınır.
 7. Kararda ayrıca, geçmiş dönemlere ilişkin tescil edilen iş yerleri ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hakkında geçici  madde düzenlemeleri yer almaktadır.
 
Kararın yürürlük tarihi 01.10.2008’dir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.