Numara : 168
Tarih : 10.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/168

KONU: 5510 Sayılı Kanuna Göre Malulluk Yaşlılık ve Ölüm Sigortasının İşverenlerce Ödenecek % 11 Hissesinin 5 Puanlık Kısmı Hazinece Karşılanacaktır.

 
Bilindiği üzere, istihdamın arttırılması için işverenlere sağlanan teşvikler üç ayrı kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir. İstihdamı teşvik eden kanunlar aşağıdaki gibidir.
 
1. 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 81 inci maddesi (ı) bendi ile işverenlere sağlanan 5 puanlık avantaj (2008/81 Nolu Sirkülerimiz ile duyurulmuştur.)
 
2. 4857 Sayılı “İş Kanunu” nun 30 uncu maddesi ile özürlü sigortalıların sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin Hazinece karşılanması; (2008/73 Nolu sirkülerimizin 2 nci maddesinde bilgilerinize sunulmuş olup konu hakkında 1 Ağustos 2008 tarih ve 2008/73 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.)
 
3. 4447 Sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu”nun Geçici 7 nci maddesi ile 18-29 yaş arası gençlerin ve 18 yaşından büyük kadınların istihdamı halinde prime esas kazanç alt sınırları üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesinin 5 yıllık süre içinde yıllar itibariyle %100 ila %20 oranındaki kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması ile ilgili teşvik (2008/79 ve 2008/143 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.)
 
Bu sirkülerimizin konusu 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 5510 Sayılı Kanun’un 81 inci maddesi (ı) bendinde düzenlenerek işverenlere sağlanan 5 puanlık Hazine Teşvikine ilişkindir.
 
5510 Sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin (1) Bendi
 
26.05.2008 tarih ve 26887 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5763 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi ile; 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’un “Prim Oranları ve Devlet Katkısı” başlıklı 81 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek; özel sektör çalışanlarının (%9 sigortalı + %11 işveren hissesi olmak üzere toplam) %20 oranındaki malulluk yaşlılık ve ölüm sigortası priminin %11 oranındaki işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanması hükme bağlanmıştır.
  
5510 Sayılı Kanun’un 81 inci maddesi (ı) bendi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.
 
“ (ı) Bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde sosyal güvenlik kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerini sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme zammı borçlarının 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29/07/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na ve 22/02/2006 tarihli ve 5458 Sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu fıkra hükümleri Kamu İdareleri İşyerleri ile bu kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz.  Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl sureyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.  Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.  Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müstereken belirlenir. Devlet kurumun ay itibariyla tahsil ettiği malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar.  Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.”
 
1. 5 Puanlık İndirim Hükmünden Yararlanmayacak Olanlar
 
Yukarıda tam metni verilen 5510 Sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki kurum ve  kişiler için uygulanmaz;
  • Kamu İdareleri iş yerleri
  • Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışanlar (Emekli çalışanlar)
  • Yurt dışında çalışan sigortalılar
 
2.5 Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları
  
Destek hükmünden yararlanabilmek için işverenlerin;
 
2.1. Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri,
 
2.2. Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
 
2.3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. (Ancak kuruma olan borçlarını 6183 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirenler ile, 4958 ve 5458 Sayılı Kanunlar ile tecil ve taksitleri yeniden yapılandırılan işverenler, söz konusu kanunlar ile belirtilen şartları ihal etmedikleri sürece 5 puanlık teşvikten yararlanabilirler.)
 
2.4. 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler 1 yıl süre ile söz konusu destek unsurundan yararlandırılmayacaktır.
 
2.5. Bahse konu destek unsurundan, diğer ilgili mevzuat uyarınca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamazlar (5084 Sayılı kanun ile işveren hissesi teşvikinden yararlananlar aynı dönem için bu teşvikten yararlanamaz.)
 
2.6. Söz konusu destek unsuru, 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.
 
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5 puanlık avantaj hükmünün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken belirlenecektir.
    
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.