Numara : 170
Tarih : 21.10.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/170
 
KONU: Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Materyaller İle Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazların İmalat ve İthalat Bedelleri Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranları Belirlendi.
 
21 Ekim 2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete’de 2008/14193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak; 21.10.2008 tarihinden itibaren fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği ve çoğaltılmasına yarayan aşağıda belirtilen materyallerin imalat ve ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları, en az %0.5 en çok %3 olarak belirlenmiştir. Bu kesintiler Kültür ve Turizim Bakanlığının belirleyeceği banka hesabına, ertesi ayın 15’ine kadar veya serbest dolaşım beyannamesinin tescilinden önce yatırılacaktır.
 
1.  Kesinti Yapılacak Materyaller
 
-    Her türlü boş video kaseti
-    Ses Kaseti
-    Bilgisayar Disketi
-    CD
-    DVD
-    Fikir ve Sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazlar.
 
Kesinti yapılacak materyallerin Gümrük Tarife Pozisyon numaraları; tanımları ve kesinti oranları Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede belirtilmiştir.
  
2.   Kesintinin Matrahı
 
Yukarıda belirtilen ve bir ay içinde satılan taşıyıcı materyal ve eser çoğaltmaya yarayan cihazların İMALAT bedelleri ile, serbest dolaşıma girişlerde İTHALAT (CİF) bedelleridir.
 
3.   Kesintiyi Yapacak Olan Mükellefler ve Kesinti Oranları
 
Söz konusu materyallerin ve teknik cihazların;
 
-     Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler imalat bedeli üzerinden;
-     Serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, CİF kıymeti üzerinden serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,
 
Ekli listede belirtilen oranlarda (en az %0,5 ile en çok %3) kesinti yapmak mecburiyetindedir.
 
4.   Kesintilerin Yatırılacağı Kurum ve Süre
 
-     Söz konusu materyallerin üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, bir ay içinde sattıkları materyal ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden ekli listede belirtilen oranlarda hesaplayacakları tutarı takip eden ayın en geç 15 inci gününe kadar;
 
-     Serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, CİF kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdürler.
 
İthalatçılar, diğer bir ifade ile materyallerin serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler tarafından tutarın banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgiler, Gümrük Beyannamesinin 44 nolu kutusuna kaydedilecektir. Banka belgesinin beyanname ekinde yer almadığı durumlarda gümrük beyannamesinin kabul işlemi yapılmayacaktır.
 
5.    Kesinti Yapılan Materyallerin ve Teknik Cihazların Aylık Üretim ve İthalat Miktarlarını ve Bedellerini Gösteren Listeler Üçer Aylık Devrelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bildirilmek Zorundadır.
 
Bu husus ve yukardaki konular hakkında yayınlanacak tebliğ ile açıklama yapılacağı tahmin edilmektedir.
 
6.    Mükelleflerce Tevdi Edilen Listelerin Kontrolü Neticesinde Yatırılmadığı Tespit Edilen Kesinti Tutarları 6183 Sayılı AATUHK Hükümlerine Göre Tahsil Edilecektir.
 
Yapılacak kesinti,  diğer vergiler ve kamu alacakları gibi 6183 sayılı kanun çerçevesinde tahsil ve takip edilecektir.
 
Yapılan kesintinin gelir ve kurumlar vergisi hesaplamalarında gider olarak kabul edileceği kanaatindeyiz.
 
Bakanlar Kurulu Kararı 21.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   
 
Konu hakkında tebliğ yayınlanması beklenmektedir.
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.