Numara : 180
Tarih : 3.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/180

KONU Sadece Elektrik Üretiminde Kullanılmak Üzere Teslim Edilen Fuel Oil ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV İstisnası İle İlgili 15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
 
30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de 15 Seri No.lu “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği” yayınlanmıştır.

Tebliğ ile aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

  • 5784 Sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 10. maddesi ile “Özel Tüketim Vergisi Kanunu”na 31.12.2012 tarihine kadar uygulanacak olan Geçici 5.madde eklenerek;

- ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı listenin A cetvetinde G.T.İ.P numaraları belirtilen bazı fuel oil cinsinin yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi,

- Birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile I Sayılı listenin A cetvelinde belirtilen bazı cins motorinin sadece elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi,

Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmiştir.

Tebliğe göre, ÖTV istisnasının uygulanabilmesi için, istisna kapsamında fuel oil ve motorin alıcılarının

- “İstisna Kapsamında Fuel oil Satın Alma İzin Belgesi”

- “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”

sahibi olmaları,

Satııcıların ise “Dağıtım İzin Belgesi” ni haiz dağıtıcılar olması gerekmektedir.

  • 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin tecil-terkin işlemlerinde indirimli teminat uygulaması ile ilgili bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Tebliğin ilk bölümünde sadece elektrik üretiminde kullanılacak olan fuel oil ve motorin teslimlerinin ÖTV istisnasının uygulama esaslarına, diğer bölümünde ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nde yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Tebliğin 6 adet ek formu bulunmaktadır.

Bu sirkülerimizin konusu sadece elektrik üretiminde kullanılan fuel oil ve motorin teslimlerine uygulanacak ÖTV İstisnası ile ilgilidir.

1. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Fuel Oil ve Motorin Teslimlerinde İstisna Uygulaması

5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.maddesiyle 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na eklenen Geçici Madde 5 ile aşağıdaki I Sayılı listenin A cetvelinde yer alan ve G.T.İ.P numaraları belirtilen Fuel oil ve motorin’in sadece elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmiştir.

- İstisna kapsamında teslim edilecek Fuel Oil

ÖTV Kanunu’nun Geçici 5.maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallardır.

- İstisna kapsamında teslim edilecek Motorin

ÖTV Kanunu’nun Geçici 5.maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallardır.

- İstisnadan Yararlanacak Üreticiler

Tebliğ göre üretici,

  • Elektrik piyasası Kanunu’nda belirtilen “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı” olan tüzel kişiler ile,
  • “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki Yap-İşlet-Devret (YİD) Doğalgaz Çevrim Santrallerini işleten tüzel kişileri ifade etmektedir.

- Üreticilerin Sahip Olmaları Gereken Belgeler

  • “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”

Bu belge Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmekte olup Tebliğin 1 numaralı ekinde yer almaktadır.

  • “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”

Bu belge elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile verilmektedir. Örneği tebliğin 2 No.lu ekinde yer almaktadır.

- Dağıtıcıların Sahip Olması Gereken Belge

Tebliğde dağıtıcılar, Petrol Piyasası Kanununa göre tanımlanan “rafinerci” ve “Dağıtıcı” olarak tarif edilmiş olup, bunların Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen “Dağıtım İzin Belgesi” ne sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgenin bir örneği de tebliğin 3 numaralı ekinde yer almaktadır.

2. İzin Belgelerinin Verilmesi

Tebliğe göre; 30.10.2008 tarihinden itibaren, yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere, satın alınacak fuel oil ve motorin için üreticilerin aşağıdaki belgelere sahip olmaları gerekmekte olup, talep ve temini aşağıdaki prosedüre göre yapılacaktır.

2.1. “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi” Verilmesi

- Üreticilerin gerçekleştirmeleri gereken şartlar

- Müracaat tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) borcunun bulunmaması,

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunda belirtilen lisanslara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe uygun olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı sahibi olmaları,

gerekmektedir.

- İlgili Vergi Dairesine Müraacat İçin Dilekçeye Eklenecek Belgeler

Yukarıdaki şartları haiz üreticiler, söz konusu izin belgesini alabilmek için aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

- EPDK'dan alınan “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı”nın aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği,

- Sanayi sicil belgesinin aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği

İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine, üreticinin bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş kurumlar vergisi ve KDV borcu olup olmadığını sorgulayarak İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi verecektir.

Yukarıda sayılan şartlarve belgeler aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlardan aranmayacaktır.

- Genel ve özel bütçeli idareler,

- İl özel idareleri,

- Belediyeler,

- Sermayesinin % 51’i veya daha fazlasıyukarıdaki kuruluşlara ait olanlar ile özelleştirme kapsam ve programlarına alınan,

kurum ve kuruluşlara “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satınalma İzin Belgesi” verilmesinde yukarıdaki şart ve belgeler aranmayacaktır.

2.2. “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi” Verilmesi

Elektrik arz güvenliğinin sıkıntıya girmesi halinde, bu sıkıntının giderilebilmesi amacıyla birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallardan üretim kapasitesi bakımından oluşabilecek arz açığını karşılayacağı tespit edilenlere, sıkıntının giderileceği süreyle geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatı veya onayı ile izin belgesinin verilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu izin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

3. İstisna Kapsamında Fuel Oil veya Motorin Teslim Edebilecek Dağıtıcılar, Gerekli Belgeler ve İşlemler

3.1. Dağıtıcılar “Dağıtım İzin Belgesi” Almak Zorundadırlar

Tebliğe göre istisna kapsamında teslim edilecek olan fuel oil ve motorini yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınan ve geçerlilik süresi dolmamış olan “Dağıtım İzin Belgesi” ni haiz dağıtıcılar teslim edebilirler.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.

3.2. “Dağıtım İzin Belgesi” Alabilme Şartları

İlgili vergi dairesinden dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

- Dağıtıcı kurumun, vergi dairesine müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması,

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:4) “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili vergi dairesine vermiş olmaları.

Dağıtıcıların, dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilecektir.

4. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi

İstisna kapsamındaki “Dağıtım İzin Belgesi” olan dağıtıcılardan;

- Fuel oil satın almak isteyen üreticilerin, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”nin, işletme yetkililerince kaşelenerek onaylanmış örneği,

- Motorin satın almak isteyenlerin ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”nin, işletme yetkililerince kaşelenerek onaylanmış örneği,

- “Talep ve Taahhütname”nin bir örneğini,

dağtıcılara vermeleri gerekmektedir.

4.1. Dağıtıcıların İthal Ettikleri Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında

Teslimi ve Beyanı

- Üreticilere istisna kapsamında teslim edilecek olan fuel oil ve/veya motorini, yalnızca

dağıtıcılar teslim edebilirler.

- Dağıtıcılar ithal ettikleri fuel oil ve/veya motorini üreticilere tesliminde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmeyecekler ancak, fatura bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarını düzenlenen faturada “ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ YTL’dir” şerhi ile göstereceklerdir.

- Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Geçici 5.Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunacaklardır.

- Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5.Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ÖTV Kanunu’nun Geçici 5.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri gireceklerdir.

4.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı

- Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları fuel oil ve/veya motorini üreticilere istisna kapsamında teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorine ilişkin olarak üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenleyecekleri faturada teslim

bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanunu’nun Geçici 5.Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ YTL’dir” şerhi ile gösterilecektir.

- Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, rafinericilerden aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların üreticilere istisna kapsamında teslim ettiği fuel oil ve/veya motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi gerekmektedir.

- Rafinericiler, öncelikle mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan edeceklerdir. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen fuel oil ve/veya motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Geçici 5.Madde Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştireceklerdir.

- Ayrıca, rafinericilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5.Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ÖTV Kanunu’nun Geçici 5.Maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri girmeleri gerekmektedir.

5. İstisnanın Uygulanmayacağı Alımlar

Üreticiler, istisna kapsamında satın aldıkları fuel oilleri ve/veya motorinleri yalnızca elektrik üretiminde yakıt olarak kullanmaları halinde, söz konusu istisna kapsamındaki uygulamadan yararlanabileceklerdir.

Ancak, söz konusu malların üreticiler tarafından ısınma, test (YİD modeli santralların herhangi bir doğalgaz kesintisi halinde ikincil yakıta geçebilmek için yapacağı deneme amaçlı faaliyetleri hariç), yağlama ve benzeri amaçlarla doğrudan elektrik üretim faaliyetine yönelik olmaksızın yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise bu istisna kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün olmayacaktır.

6. Elektrik Üretimi ve Üretime İlişkin Bildirim

İstisna kapsamında işlem yapan üreticiler, aşağıdaki bilgiler ve belgeleri her takvim yılının ilk 6 aylık 1.dönemi ve kalan 6 aylık 2.dönemini takip eden ay başından itibaren 1 aylık süre içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndereceklerdir.

Üreticilerin;

- Dağıtıcılardan satın aldıkları fuel oil ve/veya motorin miktarlarına ilişkin bilgiler,

- Bu malları kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktarları bilgileri,

- Sanayi ve Ticaret odalarından aldıkları kapasite raporlarının aslı veya işletme yetkililerince

kaşelenerek onaylanmış bir örneğini,

Yukarıda belirtilen bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

7. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk ve Müeyyideleri

VUK’na Göre Uygulanacak Cezalar

- Yukarıda belirtilen usul ve esaslara uymayan dağıtıcı ve üreticilere Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Özel Usulszülük Cezası uygulanacaktır.

- Dağıtıcılar ve üreticilerin Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

Vergi İncelemesine Sevk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bildirim formlarını süresinde göndermeyen üreticileri, bildirim formlarının gönderilmesi gereken ayı izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Söz konusu üreticiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine sevk edilecektir. Yapılan vergi incelemesi sonucunda, herhangi bir vergi tarh edilmesi, bu vergiye ilişkin olarak vergi ziyaı cezası, gecikme faizi veya gecikme zammı uygulanması halinde, tarh edilen vergi, uygulanan ceza, faiz ve zamlar vade tarihine kadar ödenmez ise vergi daireleri üreticilerin istisna kapsamında fuel oil satın alma izin belgesi veya istisna kapsamında motorin satın alma izin belgelerini dondurarak, bu üreticilerin istisna kapsamında mal alışlarını durduracaktır.

İşi Bırakan Üretcilerin 1 Ay İçinde Bildirimi ve Müeyyidesi

Üreticilerin işi bırakmaları halinde, bu Tebliğde belirtilen bildirim formunu işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen bildirim formlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeyenler, söz konusu Bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri üzerine vergi incelemesine sevk edilecektir.

8. 15 Nol.lu ÖTV Genel Tebliğinin ikinci bölümü 1 No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olup ayrıca sirküler olarak bilgilerinize sunulacaktır.

15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.