Numara : 182
Tarih : 5.11.2008


VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2008/182

KONU:15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği İle, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikle, Tecil-Terkin Uygulamasında Verilecek İndirimli Teminat Hakkında Yeni Açıklamalar Yapılmıştır.
 
30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır.

- Elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılacak fuel oil ile motorin teslimlerinde istisna uygulaması (2008/180 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.)

- I Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler

Bu sirkülerimizin konusu I Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ile ilgilidir.

15 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 30 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 No.lu ÖTV Genel Tebliğinin aşağıdaki bölümleri değiştirilmiştir.

- 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin Verginin Tecili ve Terkini ile ilgili indirimli teminat uygulaması hakkında (9.1.) ve (16.3.) bölümlerinde değişiklik,

- 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ÖTV Oran ve Tutarları hakkındaki (11.) bölümünün ilk paragrafında değişiklik yapılması ve ikinci ile üçüncü paragraflarının Tebliğ metninden çıkarılması,

- 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin Vergilendirme ve Beyan Esası ile ilgili (12.2.) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere yeni paragraf eklenmesi,

şeklinde değişiklikler yapılmıştır.

1. İndirimli % 5 Teminat Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler

15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B-1 bölümünde; ÖTV Kanunu’nun 8.maddesinin birinci fıkrasına göre yapılan tecil-terkin kapsamındaki teslimlerde indirimli %5 teminat uygulamasına yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere ÖTV Kanunu’nun 8.maddesi 1.fıkrası ile (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) Sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde ödenmesi gereken ÖTV’den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmektedir.Buna göre beyan edilen verginin BKK ile tecili öngörülen ÖTV tutarı ile 12 aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat verilmesi üzerine öngörülen kısım tecil edilecek, tecil edilmeyen kısım ise ödenecektir.

1.1. Tebliğin Verginin Tecili ve Terkini İle İlgili (9-1-b) no.lu Bölümünde Yapılan Değişiklik

Konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9-1-b bölümünün 15 No.lu Tebliği ile değişmeden önceki şekli aşağıdaki gibidir.

“Öte yandan (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan son iki yılda satın aldığı veya ithal ettiği miktarın tamamını (I) sayılı listede yer alan mallar dışındaki malların imalinde kullandığına dair vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir üretim raporu bulunan mükellefler, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat miktarının % 5'i tutarında teminat vererek tecil işlemini yaptıracaklardır.”

1 Seri No.lu ÖTV Tebliğinin yukarıdaki ifadesi ile indirimli teminat uygulaması, vergi inceleme veya YMM Raporu sonuçlarına bağlanmış olması nedeniyle zorlaşmış ve uygulanamaz duruma gelmiştir.

Yaşanan bu zorluğun aşılması için 15 Seri No.lu ÖTV Tebliği ile yukarıdakieski ifade tebliğ metninden çıkarılmış ve % 5 indirimli teminat uygulaması yeni şartlara bağlanmıştır. Buna göre, mükelleflerin indirimli orandan faydalanma şartı olan son iki yılda satın aldığı veya ithal ettiği malların tamamının üretimde kulanılma şartı yerine, son iki yılda düzenlenen vergi inceleme veya YMM raporlarında üretimde kullanıldığı belirtilen mal miktarı esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere % 5 teminat uygulanabilecektir.

15 No.lu ÖTV Tebliğinde yeni açıklamalar aşağıdaki gibidir.

- Öte yandan, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı beliritilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının % 5’i kadar teminat verilmek suretiyle tecil işlemi yaptırılabilecektir. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin, teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat verilmek suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullanıldığını tesvik edemeyen imalatçılara tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerinde % 5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

- İmalatçılar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla bir dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu raporların birer örnekleri ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuracaklardır.

- Bu başvuru üzerine, vergi dairesi ÖTV mükellefi satıcıların vergi dairelerinden söz konusu raporlar uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında gerçekleşen kullanım miktarlarına dair teyit alarak, imalatçıların indirimli teminattan yararlanabilecekleri azami miktarı bu raporlara istinaden hesaplayacak ve bu tebliğ ekinde (EK:22) olarak yer alan “'Tecil -Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Form''nu düzenleyerek imalatçılara verecektir.

- İmalatçılar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek işlem yaptırmak suretiyle indirimli teminattan yararlanabileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi sırasında teslim yapılan miktarla sınırlı olmak üzere, ÖTV mükelleflerince doldurulup kaşe tatbik edilerek imzalanacakatır. Bu şeklide kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası ÖTV mükellefine verilecektir.

- İmalatçıların, tecil-terkin kapsamında kullanacakları malları doğrudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden alınan formu gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri ithalat sırasında ithal edilen miktarla sınırlı olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür tatbik edilerek onaylanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası gümrük idaresine verilecektir.

- (EK:22) bilgi formundaki indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarın aşılması halinde, aşılan kısım için indirimli teminattan yararlanılamayacaktır.

- Ayrıca, normal teminat veya indirimli teminat verilerek tecil edilen verginin terkin edilmesi sırasında, mükelleflerin vergi dairelerine gönderilen söz konusu raporlarına istinaden tecil edilen verginin kısmen terkin edilmesi ve bunlara ilişkin teminatların kısmen çözülmesi mümkün bulunmaktadır

Tebliğde, açıklanan yeni uygulama ile ilgili 2 adet detaylı örnek yer almaktadır.

1.2. Tebliğin (9.1./c) no.l u Bölümünün İkinci Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir

Eski hali:

“Bu kapsamda malın teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesinin, satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri eklenecektir.”

Yeni hali:

“Bu kapsamda malın teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri eklenecektir.”

1.3. Tebliğin (9.1./e) no.lu Bölümünün Dördüncü Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir

Eski hali:

“Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesinin onaylı örneği eklenecektir.”

Yeni hali:

“Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında % 5 oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun onaylı örneği eklenecektir.”,

1.4. Tebliğin (16.3.) no.lu Bölümünün İkinci Paragrafı Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Eski hali:

“Öte yandan, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların son iki yıldaki ithalinde verilen teminatlarını bu Tebliğin (9.1./e) bölümünde belirtildiği şekilde çözdürdüğü tespit edilen mükelleflerden, aynı malların ithalinde ÖTV tutarının % 5’i oranında teminat alınacaktır. Ayrıca (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları imal eden mükelleflerden, bu imalatlarında son iki yılda ithal ettiği aynı cetveldeki malları kullandığını vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile tevsik edenlerden de alınması gereken teminatın % 5’i tutarında teminat alınarak ithal işlemi yapılacaktır. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinde, imalatçılar tarafından düzenlenen Tebliğ ekindeki (EK:14) “Talep ve Taahhütname” de gümrük idaresine verilecektir.”

Yeni hali:

“Öte yandan, genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere ithalinde, ithalatçılar, bu Tebliğin (9.1./b) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde (EK:22) “Bilgi Formu”nda belirtilen indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla,% 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların Kanun’un 8/1 maddesi uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında ithali ile 2002/4930 sayılı Kararnamenin 4.maddesi uyarınca aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere ithalinde, imalatçılar tarafından düzenlenen Tebliğ ekindeki (EK:14) “Talep ve Taahhütname” de gümrük idaresine verilecektir.”

1.5. Tebliğin (16.3.) no.lu Bölümünün Dördüncü Paragrafının Son Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Eski hali:

“İthalat işlemi tamamlandıktan sonra gümrük idaresi, Tebliğ ekinde yer alan “İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu”nu (EK:11) düzenleyerek on gün içinde ithalatçının bağlı olduğu vergi dairesine gönderecektir.”

Yeni hali:

“İthalat işlemi tamamlandıktan sonra gümrük idaresi, Tebliğ ekinde (EK:11) olarak yer alan “İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu”nu düzenleyerek bu formla birlikte, indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ithalatçı imalatçılardan alınan “Tecil -Terkin Kapsamında % 5 oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun bir örneğini on gün içinde ithalatçının bağlı olduğu vergi dairesine gönderecektir.”

2. ÖTV Oranları Ve Tutarları

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (11.) bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca ikinci ile üçüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Eski hali:

“ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmış olup, (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve metreküp birimleri itibarıyla maktu vergi tutarları, (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları belirlenmiştir.”

Yeni hali:

“ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmış olup, (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve standart metreküp birimleri itibarıyla maktu vergi tutarları, (III) sayılı listelerdeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ve nispi vergi oranları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları belirlenmiştir.”

3. Beyanname Bilgilerinin Doğru Olması

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin vergilendirme ile ilgili (12.2.) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Elektronik ortamda veya kağıt ortamda verilen beyannamelerde matrah ve vergi tutarı dışında, G.T.İ.P. numaralarını, mal ölçü birimlerini, açıklama ve eklerdeki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.”

15 No.lu ÖTV Genel Tebliği ve ekleri için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.