Numara : 183
Tarih : 5.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/183

KONU: İhraç Mali Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası Uygulamasında “Standart Yakıt Deposu” Tanımı Değiştirilerek İstisna Uygulanabilecek Azami Yakıt Miktarları Belirlendi.
 

4 Kasım 2008 tarih ve 27044 sayılı Resmi Gazete’de 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayınlanarak, Maliye Bakanlığınca, yurt dışına ihraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde ÖTV istisnası uygulamasındaki “standart yakıt deposu” tanımında değişiklik yapılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ve 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile açıklandığı üzere; kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde G.T.İ.P numaraları belirtilen motorin cinslerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla)yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi, özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen istisna uygulaması ile ilgili detay açıklamalar 11 No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yapılmış olup, tebliğde yer alan “Standart Yakıt Deposu” nun tanımı 16 Seri No.lu tebliğ ile değiştirilerek 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 102 ve 103. maddelerine göre istisna uygulanacak azami yakıt miktarları yeniden tanımlanmıştır.

1. “Standart Yakıt Deposu”nun Eski ve Yeni Tarifleri

ÖTV Kanunun ihraç malı taşıyan araçlara, sınır kapılarında yapılacak motorin teslimlerine uygulanacak ÖTV istisnasını belirleyen 7/A maddesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu tebliğin 1.maddesinde “Tanımlar” başlığı altında yer alan “standart yakıt deposu” tanımı aşağıdaki gibidir.

“Standart Yakıt Deposu : 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları ifade eder”

Sirkülerimizin konusu olan 16 seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile “standart yakıt deposu”nun tanımı değiştirilerek;


“4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan, 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar’ın 102. maddesinde tanımlanan standart depolardaki miktarla sınırlı olmak üzere, söz konusu Karar’ın 103. maddesinde belirtilen yakıt miktarının iki katını aşmamak üzere istisna uygulanacak standart depoları.”

şeklinde tanımlanmıştır.

2. “Standart Yakıt Deposu” nun Gümrük Mevzuatında Yer Alan Tanımları

16 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile getirilen yeni tarifte atıf yapılan 2000/53 Sayılı BKK’nın 102. maddesinde;

2.1. Standart Depo Deyimi

“i- Özel ve ticari ulaşım araçlarında, üretici tarafından aynı türde olan bütün ulaşım araçlarına kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, hem yakıtın doğrudan sevk edilmesine ve hem de nakliye sırasında uygun olduğu yerlerde soğutma ve diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depo,

ii - Özel konteynerlerde, üretici tarafından konteyner ile aynı türde olan bütün konteynerlere kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, nakliye sırasında doğrudan soğutma ve özel konteynerlerde bulunan diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depo anlamına gelir.

Akaryakıtın doğrudan yakıt olarak kullanımı için tasarlanmış ve ulaşım araçlarına yerleştirilmiş akaryakıt depoları ve ulaşım araçlarında bulunabilecek, diğer sistemlere yerleştirilmiş depolar da standart depo olarak kabul edilir.”

şeklinde tanımlanmıştır.

2.2. Azami Miktarlar

2000/53 sayılı BKK’nın 103. maddesinde yer alan gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarlarının, 16 seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer alan iki katını aşmamak üzere ibaresine göre tespit edilmiş yakıt miktarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

İstisna uygulanacak yakıt miktarı;

- TIR çekicilerinde ( 550 x 2 =) 1100 litreyi,

- İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde (300 x 2 =) 600 litreyi,

- İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise (400 x 2) 800 litreyi aşamaz.

- Frigofrik depoların yakıt miktarı ise ayrıca dikkate alınacak ve araca tanınan miktardan fazla olamayacaktır.

3. İstisnanın Kapsamı

Yukarıda yer alan 2008/53 sayılı BKK açıklamalarına göre;

- Ambarlı

- Gürbulak

- Çanakkale Kepez

- Çeşme

- Pendik

- İpsala

- Tekirdağ

- Kapıkule

- Hamzabeyli

Sınır kapılarından Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı remorklarına sadece yurt dışına çıkışlarda aşağıdaki miktarları aşmayan motorin teslimlerine ÖTV istisnası uygulanacaktır.

200/53 sayılı kararın 103.maddesinde beliritlen tutarların iki katını aşmayan tutarlar

- TIR çekicilerinde 1.100 litre,

- İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 600 litre,

- İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 800 litre,

- Frigofrik depoların yakıt miktarı ise ayrıca dikkate alınarak ve araca tanınan miktar kadar,

olacaktır.

Diğer bir ifade ile; sınır kapılarında ihraç malı taşıyan araçlara yukarıdaki limitler aşılmamak üzere araçların standart yakıt depolarının alabileceği miktar kadar motorin teslimlerine ÖTV istisnası uygulanacaktır.

16 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

2008/53 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.