Numara : 186
Tarih : 10.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/186

KONU: 2003 Yılına İlişkin Fon Paylarının Mahsup ve İadesine İlişkin 2008/1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde, 2003 yılına ilişkin fon paylarının mahsup ve iadesi ile ilgili 2008/1 Sayılı “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi İç Genelgesi” yayınlanmıştır.

Genelgeye göre;

1. Mahsup ve iade talepleri, 01.07.2008 tarihinden itibaren düzeltme zamanaşımı süresi içinde, düzeltme talep dilekçesi ile yapılacaktır.

2. İade, 2003 yılına ilişkin olarak daha önce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu olmayan fon payı tutarlarının, 2003 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinin %10’unu aşmayan kısmı için yapılacaktır.

3. İade, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “3.Gelir ve Kurumlar Vergisi İle İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri” başlıklı bölümündeki açıklamalara göre yapılacaktır.

Genelgenin atıf yaptığı, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hataları nedeniyle fazla tahsil edilen vergilerin diğer vergi borçlarına mahsup edilmesi ve nakden iadesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

252 No.lu Genel Tebliğe Göre Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade

- Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir.

- Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi ile iade işleminin aynı vergi dairesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda iade işlemi için dilekçe dışında ayrıca bir belge ibrazına gerek yoktur.

- Vergi dairelerinin farklı olması halinde hata nedeniyle fazladan tahakkuk etmiş olan verginin ödendiğini gösteren belgenin ibrazı gereklidir.

- Mahsubu talep edilen vergi borçları için, mükellefin vergi hatasının düzeltilmesini ilgili vergi dairesine dilekçe ile haber verdiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılmış sayılır ve mahsubu talep edilen vergi borçları için bu tarihten itibaren gecikme zammı hesaplanmaz.

Vergi Usul Kanunu’nun Zamanaşımı Hükümleri Yönünden

Vergi Usul Kanunu’nun 126.maddesinde “Düzeltme Zamanaşımı” süresi hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilmez.

Şu kadar ki;

a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;

b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;

c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı;

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

Yukarıdaki hükümlere göre, fon payının iadesi ile ilgili süre, 01.07.2008 tarihinden itibaren 1 yıl olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak, 2003 yılı ile ilgili zamanaşımı süresinin 31.12.2008 tarihinde dolması nedeniyle, bazı vergi dairelerinin zamanaşımı konusunda farklı uygulamalara gideceği düşünülerek, ilgili mükelleflerin 31.12.2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine nakden veya mahsuben iade için dilekçe ile başvurmalarının daha uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Konu ile ilgili dilekçe örneği 2008/169 No.lu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

2008/1 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi İç Genelgesi için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.