Numara : 189
Tarih : 13.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/189

KONU: Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kazançlar için Geçici 67’inci Maddede Yer Alan Stopaj Oranının % 0’a İndirilmesine İlişkin Açıklamalar

13 Kasım 2008 gün ve 27053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14272 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesinin 1, 2, 3 ve 11 numaralı fıkralarında yer alan oran 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için % 0 olarak uygulanacak şekilde karara bağlanmıştır.

1. Sıfır Stopaj Oranının Uygulanacağı Gelirler

Sıfır stopaj oranı, Geçici 67 inci maddenin 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarında belirtilen gelirlerden yalnızca hisse senetlerinden elde edilen alım satım kazançlarına uygulanacaktır. Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen alım-satım kazançlarına ise sıfır oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

2. Sıfır Stopaj Oranının Uygulanacağı Kişiler

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır oranında stopajın tam mükellefi gerçek kişi ve kurumlar için uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Dar mükellef gerçek kişi ve kurumların bankalar ve aracı kurumlar aracılığı ile elde ettikleri hisse senedi alım satım kazançları için zaten stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamada herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

3. Sıfır Oranının Uygulanacağı Tarih

Bakanlar Kurulu Kararı yayımını izleyen gün yürürlüğe girdiğinden 14 Kasım 2008 işlem tarihli hisse senedi satışları neticesinde oluşan kazançlara sıfır oranı uygulanacaktır. Takas tarihi 14 Kasım 2008 olmakla birlikte bu tarihten önce yapılan işlemler için eski oran uygulanacaktır.

4. Üç Aylık Tevkifat Dönemine İlişkin Durum

Sıfır oranı 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren elde edilecek alım satım kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, Ekim-Kasım-Aralık 2008 aylarından oluşan dördüncü üç aylık dönemde tevkifat yapmakla sorumlu banka ve aracı kurumlar üç aylık dönem içerisinde yapılan işlemleri konsolide ederek, bu tarihe kadar elde edilen hisse senedi alım-satım kazançlarına % 10 oranını, bu tarihten itibaren elde edilen alım-satım kazançlarına ilişkin olarak ise % 0 oranını uygulayarak tevkifat yapacaklardır.

14 Kasım 2008 öncesi işlemlerden (01 Ekim-13 Kasım) dönem zararı bulunması ve bu tarihten itibaren kâr elde edilmesi durumunda döneme kümülatif olarak bakılacak ve dördüncü üç aylık dönemde kümülatif bir kâr çıkması durumunda % 0 tevkifat oranı uygulanacaktır.

14 Kasım 2008 öncesi işlemlerden (01 Ekim-13 Kasım) dönem kârı bulunması ve bu tarihten itibaren zarar elde edilmesi durumunda döneme kümülatif olarak bakılacak ve dördüncü üç aylık dönemde kümülatif bir kâr çıkması durumunda bu kâr stopaj oranının % 10 olarak uygulandığı tarihlere tekabül ettiğinden % 10 tevkifat oranı uygulanacaktır.

5. İhtiyari Beyan

Geçici 67’inci maddenin 11 numaralı fıkrası çerçevesinde, Geçici 67 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. İlgili madde çerçevesinde beyan edilen gelir üzerinden % 15 oranında vergi hesaplanacağı, hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergilerin mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarların ise genel hükümler çerçevesinde red ve iade edileceği hükme bağlanmıştır. (Bilindiği gibi bu oran, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 23/07/2006 tarihinden itibaren % 10 olarak uygulanmaktaydı)

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkrada yer alan % 15 oranı da hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için % 0’a indirilmiştir.

Dolayısıyla, 14 Kasım 2008 tarihine kadar hisse senedi alım satım kazançları nedeniyle elde edilen gelirlerden stopaj ödenmiş ancak 2008 takvim yılı toplamında hisse senetleri alım satım kazançlarından zarar elde edilmiş olması durumunda ödenmiş olan stopajın iadesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek ile açıklamak gerekirse; Bay (A)’nın 14 Kasım’a kadar elde ettiği kâr 150 YTL, yapılan tevkifat tutarı 15 YTL ve bu tarihten itibaren elde ettiği zarar 50 YTL ise 2008 takvim yılı içerisinde elde edilen hisse senedi alım satım kazancı toplamı 100 YTL olarak hesaplanmaktadır. Bu kar % 10 stopaj oranının uygulandığı döneme ilişkin olduğundan üzerinden 10 YTL vergi ödenmesi gerekirken 15 YTL vergi ödenmiştir. Dolayısıyla, Bay (A) 15 YTL ile 10 YTL arasındaki 5 YTL fazladan ödenen verginin iadesini ihtiyari beyanname vermek suretiyle talep edebilecektir.

Yine 14 Kasım’a kadar 150 YTL kâr elde edildiğini ve buna ilişkin 15 YTL tevkifat yapıldığını, bu tarihten itibaren ise 100 YTL kar elde edildiğini varsayarsak, 2008 takvim yılında toplam 250 YTL hisse senedi alım satım kazancı elde edilmiş olacaktır. Bununla beraber, 150 YTL kâr elde edildiği dönemde stopaj oranı % 10 olarak uygulanmakta olduğundan bu kâr üzerinden ödenmiş olan 15 YTL verginin, ihtiyari beyan yöntemi tercih edilmek suretiyle iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

2008/14272 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.