Numara : 193
Tarih : 19.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/193

Konu: Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 27. Maddesi İle Beşinci Dünya Su Formu Organizasyon Sekreteryasına Yapılacak İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler İle İlgili 51 No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı.
 
Daha önce 2008/172 No.lu sirkülerimiz ile duyurduğumuz üzere; 5804 Sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 27. madde ile, 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek “Beşinci Dünya Su Formu Organizasyonu” için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

Bu hükmün uygulanmasında Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bakanlık, bu yetkisini kullanarak istisna uygulaması ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 51 No.lu KDV sirkülerini yayınlamıştır.

Sirküler ekinde “Beşinci Dünya Su Formu Sekreteryası” tarafından düzenlenecek ve onaylanacak bir istisna belgesi formu yer almaktadır. (Ek: 1)

Sirküler açıklamaları aşağıdaki gibidir.

1. Geçici 27. Madde İstisnasının Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanması

KDV Geçici 27. madde hükmünün uygulanmasında, Forum Sekreteryası tarafından, Beşinci Dünya Su Formu’nun gerçekleştirilmesi için alınacak mal ve hizmetlere ilişkin olarak örneği Ek:1'de yer alan bir belge düzenlenerek mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflere verilecektir. Forum Sekretaryasına teslim veya hizmette bulunan mükellefler ise bu belgeye dayanarak söz konusu işlemlere ait bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplamayacaklardır.

2. Forum Sekreteryasınca İthalat Yapılması Halinde İstisna Uygulaması

Forum Sekretaryasının bu kapsamda ithalat yapması halinde, Ek:1'de yer alan belgenin Gümrük idarelerine hitaben düzenlenmesi ve ithalat işlemlerinde de istisnanın bu belgeye dayanarak uygulanması gerekmektedir.


3. İstisna Uygulayarak Mal ve Hizmet Satan Mükellefler Yüklendikleri KDV Tutarlarını İndirim Konusu Yapamazlar, Gider Olarak Dikkate Almaları Gerekir

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 27. maddesi uyarınca Forum Sekretaryasına KDV'den istisna olarak satıcılar tarafından yapılan teslimler ve hizmetlere ait yüklenilen KDV'nin Kanun’un 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu nedenle sözü edilen istisna kapsamında işlem yapan mükellefler yüklendikleri KDV'yi gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespiti bakımından gider olarak dikkate alacaklardır.

51 No.lu KDV Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

2008/172 No.lu Sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.