Numara : 198
Tarih : 25.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/198

KONU: Kayıt Dışı İstihdam İle İlgili 2008-97 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede; kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra bankalar, noterler ve diğer kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerin şekli ve esaslarını düzenleyen 18.11.2008 tarih ve 2008/97 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere; tüm maddeleri 1 Ekim 2008 itibarıyla yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;

8. maddesinin yedinci fıkrası, “Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler”,

102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ise, “Kanun’un 8. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır”, hükmüne amir olup, bu hükümler ile kayıt dışı istihdamın önlenmesi çerçevesinde; 5510 Sayılı Kanun’la; bankalar ve kamu idarelerine işlem yaptıkları kişilerin sigortalı olup olmadıklarını kontrol etme ve sigortasız olanları Kuruma bildirilmesi yükümlüğü getirilmiş ve bu yükümlüğü yerine getirmeyen banka ve kamu idarelerine Kurumca idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

2008/97 Sayıl Genelgede bildirimlerle mükellef kılınan kurumlar üç ana başlık altında toplanmıştır.

Şöyle ki;

1. Banka İşlemleri

2. Kamu İdareleri işlemleri

3. Diğer Kuruluşlar

- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)

- Özerk Spor Federasyonları

- TTNET Anonim Şirketi

- Türk Telekomünikasyon Kurumu (Türk Telekom A.Ş, Vodafon A.Ş, Turkcell A.Ş, Avea A.Ş)

- Noterler


1. Banka İşlemleri

Bankalarca; gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde; başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık adresi” bilgileri alınarak, elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Ayrıca, banka müşterilerinin bilgilerinde değişiklik olması halinde bankalarca güncellenecek bilgiler yine Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2. Bildirim Yapacak Kamu Kurumu Birimleri

Genelgede bildirim yapacak kamu kurumu birimleri aşağıdaki gibidir.

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı

- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

- Milli Eğitim İl Müdürlükleri

- Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlükleri

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

- Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri

- Sağlık İl Müdürlükleri

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri

- Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler

- Emniyet İl Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlığı

- İl Özel İdareleri

- Valilikler

- Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanlığı

- PTT Genel Müdürlüğü Parasal Posta İşletmeleri Daire Başkanlığı

Yukarıdaki kamu kurumlarınca düzenlenecek formlarda “meslek” ve “iş yeri ünvanı ve adresi” belirlenecek elektronik ortamda SGK ilgili birimine gönderilecektir.

3. Diğer Kuruluşlar

Genelgede yükümlü diğer kuruluşlar aşağıdaki gibi sayılmış olup, bu kurumlar düzenleyecekleri formlarda “meslek”, “iş yeri ünvanı ve adresini” bilgilerini Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Yükümlü Kurumlar aşağıdaki gibidir.

- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)

- Özerk Spor Federasyonları

- TTNET Anonim Şirketi

- Türk Telekomünikasyon Kurumu (Türk Telekom A.Ş, Vodafon A.Ş, Turkcell A.Ş, Avea AŞ)

- Noterler

Noterler aşağıdaki işlemlerinde, işlemlere muhatap tarafların “mesleki bilgileri” ile “iş yeri ünvanı ve adresini” alarak, manuel olarak bulunulan yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine göndereceklerdir. Bilgi istenen işlemler ;

- Evlenme Sözleşmesi

- Gayrimenkul Satış Sözleşmesi

- Zilyedlik Devir Sözleşmesi

- Miras Taksimi, Gayrimenkul Hibe Vaadi Sözleşmesi

- İrtifak Hakkı Vaadi ve Ortak Mülkün İdaresi Sözleşmesi

- Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satış Sözleşmesi

- Kira Sözleşmesi

- Menkul Mallarda Hibe Sözleşmesi

- Taksim ve İfraz Sözleşmesi

- Temlik, taahhütname, kefaletname, muvafakatname, rehin senedi, borç senedi, beyanname, sahadetname, tespit tutanağı, vekaletname, protesto işleri, ihbar, ihtarname işleri ve tebliği işlemleri

4. Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak İşlem

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderdikleri bilgiler, söz konusu başkanlıkça, toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler manuel veya elektronik ortamda Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine gönderilecektir.


5. Bilgilerin Verilme Periyodu

Bilgiler, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarından 01.10.2008 tarihi itibarıyla bu tarihten sonra yapılacak işlemler için alınmaya başlanacak ve takvim ayı içerisinde alınan bilgiler takip eden ayın beşinci iş gününün mesai saati (saat: 17:30) sonuna kadar Kurumun ilgili birimine bildirilecektir. Ancak, bazı kurum ve kuruluşların yaptığı işlemlerin özelliğine göre bazı bilgilerin

verilme periyodu ayrıca belirlenmiştir.

6. Bilgi İşlem Sisteminde Meydana Gelebilecek Arızalar

Elektronik ortamda gönderilecek bilgiler için, gerek Kurumun gerekse de ilgili banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde herhangi bir nedenle sorun olması nedeniyle bilgilerin Tebliğ ve 2008/97 Sayılı Genelgede belirtilen sürede gönderilmemesi durumunda; sorunun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi sağlanacaktır.

Kurumun bilgi işlem sisteminde sorun olması halinde bu durum bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlara bildirilecek, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde sorun bulunması halinde ise bu hususun belgelenerek Kuruma bildirilmesi sağlanacaktır.

2008-97 No.lu Kayıt Dışı İstihdam İle İlgili SGK Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.