Numara : 200
Tarih : 25.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/200

Konu: 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin, Alkol ve Alkollü İçecekler ile Tütün ve Tütün Mamullerine İlişkin İlan ve Reklam Harcamalarının Gider Yazılamayacağına İlişkin Bölümlerinin Yürütülmesi Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararı İle Durduruldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre; 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamının ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider yazılamayacağına ilişkin 6. bölümünün (4) ve (6) paragraflarının yürütülmesinin, Danıştay 4. Daire Başkanlığı’nın 22.09.2008 tarih ve 208/3758 Esas No.lu Kararı ile durdurulduğu açıklanmıştır.

Tebliğin yürütmesi durdurulan bölüm metinleri aşağıdaki gibidir.

“Bu nedenle, anılan hükmün yürürlüğe girdiği 19.05.2008 tarihinden itibaren yapılacak olan, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamının, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin tanıtımına yönelik bu tür reklam harcamalarının da kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.”

Halihazırdaki yasal düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi (ı) bendi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 41.maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50’sinin gider yazılabileceği , % 50’sinin ise kanunen kabul edilmeyen giderlere atılabileceği, ancak Bakalar Kurulu’nun bu oranı % 100’e kadar arttırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu 27.11.1990 tarihli 20708 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 90/1081 Sayılı kararı ile yukarıdaki madde hükümlerinde yer alan % 50 oranını sıfıra (0) indirmiştir.

Halen, 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’un 4. maddesi ve yukarıda belirtilen Gelir ve Kurumlar Vergisinin ilgili maddeleri yürürlüktedir. Sadece kanunda yer alan giderlerin hangileri (tütün – alkol) olduğuna dair açıklamaları içeren tebliğ hükmünün yürütmesi durdurulmuştur.

Bu durumda ya Bakanlık tarafından yapılacak yeni bir açıklama ya da ilgili Danıştay Dairesinin tebliğ hükmü ile ilgili esas kararı beklenmelidir.

Bu belirlemeler gerçekleşinceye kadar firmaların halihazır uygulamalarını değiştirmelerini önermiyoruz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.