Numara : 202
Tarih : 26.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/202

Konu: Bankalar, Kamu İdareleri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Suretiyle Yaptırdıkları İşleri Üstlenenleri 15 Gün içinde İşin Yapıldığı Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne Bildirmek Zorundalar.

1. Konu İle İlgili Yönetmelik

29 Eylül 2008 tarih ve 27012 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik” yayınlanarak 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinde idarenin tanımı yapılmış, 5. maddesinde ise idarelerin ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik ünitesine bildirmek zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

1.1. Bildirim Zorunluluğu Bulunan Bankalar

Yönetmeliğin 4.maddesinde yer alan “İdare” tanımına kamu kurum ve kuruluşları yanında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları da girmektedir.

2. 2008-88 Sayılı Genelge Açıklamaları

Sosyal Güvenlik Kurumunca 30 Ekim 2008 tarih ve 2008-88 Sayılı “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin alınması” ile ilgili Genelge yayınlanmıştır.

2008-88 Sayılı bu genelgenin 2. maddesinde “İdarelerin İhaleli İşleri Üslenenleri Kuruma Bildirmesi” başlığı altındaki açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.1. Kuruma Bildirilecek Hususlar

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar (idareler), ihale suretiyle yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde, ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 
İdarelerin, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini Kuruma bildirimlerinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu gönderilerde, söz konusu belgelerin postaya verildiği tarih; adi posta yoluyla yapılan gönderilerde ise, Kurum kayıtlarına intikal tarihi, Kuruma bildirilen tarih olarak kabul edilecektir.

2.2. Bildirilecek İşler ve Örnekler

Bildirilecek işler, işçilik ihtiva eden ihale konusu işlerdir.

İhale konusu işin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik olması halinde ise, hazır halde alınıp satılan malların teminine ilişkin işler için işçilik söz konusu olmayabileceğinden, iş yeri dosyası tescil edilmeyecektir. Bu bakımdan, idareler, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik ihaleleri üstlenenleri Kuruma bildirmeyecektir.

Örnek 1 – (A) Kamu Kurumunun, ihale suretiyle, 50 adet telefonu (B) Limited Şirketinden almış olduğu varsayıldığında, söz konusu telefonun teslimi işi dışarıdan hazır halde alınıp satılan bir mal olduğundan, ihale konusu bu işi üstlenen (B) Limited Şirketi Kuruma bildirilmeyecektir.

Örnek 2 – (B) Kamu Kurumunun, ihale suretiyle 90 adet dolap yapımı işini (D) gerçek kişisine vermiş olduğu varsayıldığında, söz konusu dolabın imal edilebilmesi ayrıca işçilik gerektirdiğinden, bu defa bahse konu işin Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

2.3. Bildirimin Yapılmaması veya Geç Yapılması Halinde Uygulanacak Para Cezası

İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Kuruma bildirmemeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinin (g) bendi uyarınca, haklarında, 15. günün son gününde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Genelge ekinde, ihale konusu iş yeri, hakediş (istihkak) ödemesi ve kesin teminatın paraya çevrilmesi ile ilgili 7 adet dilekçe formatı yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

2008-88 Sayılı SGK Genelgesi ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.