Numara : 203
Tarih : 27.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/203

Konu: 5810 Sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu İle Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Tasarısını daha önce 27.10.2008 tarih ve 2008/173 No.lu sirkülerimiz ile sunduğumuz 5810 Sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu İle Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.11.2008 tarih ve 27065 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yayınlanan 5810 Sayılı Kanun’un, tasarısından farklı yönleri özetle aşağıdaki gibidir.

- Kanunun diğer maddeleri yayın tarihi olan 25.11.2008 tarihinde yürürlüğe girerken vergi teşvik ve istisnaları ile ilgili Geçici 3.maddesini düzenleyen 7.maddesi 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Gümrük Kanunu’na 5810 Sayılı Kanun’la eklenen Geçici 7. madde ile Serbest Bölgelere yapılan ihracat ile ilgili ÖTV uygulaması netleştirilerek 25.11.2008 tarihinden önceki ÖTV tarhiyatlarına af getirilmiştir.

Sirkülerimizin konusu kanunun vergiler ile ilgili bölümlerini kapsamaktadır.

1. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 01.01.2009 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girecek Olan Geçici 3. Maddesi Teşvikleri

1.1 Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

5810 Sayılı Kanun’un 7.maddesinde düzenlenen Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3.maddesinin (a) fıkrasına eski hükümde olduğu gibi, Serbest Bölgede üretim yapan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları; Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisnanın 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30.maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur. Diğer bir ifade ile serbest bölgelerde faal gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilen bu kurumlara GVK 94. maddeye göre yapılacak kar dağıtımından ve 5510 Sayılı Kanun’un 15. ve 30. maddelerine göre yapılacak ödemelerden stopaj yapılacaktır.

Tasarıda yer almayan kar dağıtım ile ilgili GVK 94-6-b maddesi yasalaşan kanun metnine ilave edilmiştir.

1.2 Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi İstisnası

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin; istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin, Avrupa Birliği’ne tam üyelik tarihine kadar gelir vergisinden müstesna olması hükme bağlanmıştır.

Kanuna, tasarıda yer almayan “Bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir” cümlesi ilave edilmiştir.

Kanuna göre, ihracatı, yukarıda belirlenen yıllık satış tutarı oranının altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilemeyen vergiler cezasız olarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu durumda ücret istisnası uygulamasında yukarıdaki şart yeterli olmaktadır.

İstisnanın uygulanması için

· Faaliyet ruhsatı tarihi ve süresinin,

· Ücretin ödeme yerinin,

· Dövizle yapılıp yapılmadığının,

· Dövizin Türkiye’ye getirilip getirlemediğinin,

bir önemi bulunmamaktadır.

1.3 Damga Vergisi ve Harç İstisnası

Kanuna göre, Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi ve Harçlardan Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın sonuna kadar, müstesna tutulmuştur.

Bu istisna Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren tüm mükellefler için uygulanacak olup başka şart aranmamaktadır.

2. 5810 Sayılı Kanunla Gümrük Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 7. Madde İle Serbest Bölgelerde Tüketilen ve Kullanılan Eşyanın Özel Tüketim Vergisi Netleştirilmiş ve 25.11.2008 Tarihinden Önceki ÖTV Tarhiyatlarına Af Getirilmiştir

5810 Sayılı Kanun’un 9.maddesi Gümrük Vergisi Kanunu’na ilave edilen Geçici 7.maddeyi düzenlemiştir.

Tasarıdan farklı olarak bu maddeye aşağıdaki cümle ilave edilmiştir. “Ancak, 158. ve 185.madde hükümleri 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Yönünden uygulanmaya devam olunur.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için 4760 Sayılı Kanuna göre tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.”

Ancak daha önce Serbest Bölgelerde tüketilen ve kullanılan mallar ÖTV yönünden ihracat istisnası kapsamında görülmediğinden uygulanan ÖTV tarhiyatları tereddüt konusu oluyordu. İlave hüküm ile 25.11.2008 tarihinden itibaren, Özel Tüketim Vergisine konu olan ve serbest bölgeye ihraç edildikten sonra bölgede tüketilen veya kullanılan malların 4760 Sayılı Kanuna göre ÖTV’ne tabi olacağı hususu netleştirilmiştir.

Tasarı yasalaşırken ilave edilen son cümle 25.11.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin ÖTV tarhiyatları için “af” niteliğini taşımaktadır.

5810 Sayılı Kanun’un tüm maddelerine ilişkin yeni düzenlemeler 2008/117 Sayılı Gümrük ve Dış Ticaret sirkülerimizde yer almaktadır.

5810 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu İle Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.