Numara : 205
Tarih : 28.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/205

Konu: 7 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri İle; 5084 Sayılı Kanun Çerçevesinde Hazineye Ait Arazilerin 49 Yıl Süreli Bedelsiz Tahsisi İle İlgili Ön İzin Sözleşmelerinin Sadece Maktu Noter Harcına Tabi Olacağı Damga Vergisi Aranılmayacağı Açıklandı.
  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde, “Yatırım ve İstihdam Teşvik Amaçlı Öz İzin Sözleşmeleri” ne ilişkin harç ve damga vergileri hakkında 7 No.lu Harçlar Kanunu sirküleri yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 5084 Sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2.maddesinin (b) bendinde belirtilen illerde en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara; Hazineye, özel bütçeli kuruluşlara, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi ve arsaların üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilmektedir.

Bu konunun uygulaması ile ilgili düzenlemeler 26.05.2007 tarih ve 26533 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği” nde yapılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 14. maddesinde irtifak hakkına veya kullanma iznine konu taşınmazların maliki idarelerce bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayan yerlerin, yatırımcı tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması amacıyla ön izin verilebileceği, bu durumda taşınmazın maliki idare ile yatırımcı arasında öz izin sözleşmesi imzalanacağı; 16. maddesinde de, söz konusu sözleşmenin noterde tasdik ettirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Taahhüt içermeyen bir işlem olduğu anlaşılan “Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmelerinin” 7 No.lu Harçlar Kanunu sirkülerine göre;

- Maktu Noter Harcına tabi tutulması,

- Damga Vergisi aranılmaması (Belli parayı ihtiva etmemesi nedeniyle)

gerektiği hususu açıklanmıştır.

Detay açıklamalar 7 No.lu sirkülerde yer almaktadır.

7 No.lu Harçlar Kanunu sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.