Numara : 209
Tarih : 5.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/209

KONU Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 1 Seri No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapan 4 Seri No.lu Tebliğ Yayınlandı.

5 Aralık 2008 tarih ve 27075 Sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 4 Seri No.lu Tebliğ” yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2. maddesinde “Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır......”

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun Ek 1. maddesinde ise “Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır” hükmü yer almaktadır.

Bu istisnaların uygulama esasları 27.02.2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri No.lu “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

Yayınlanan 4 Seri No.lu Tebliğ ile 1 Seri No.lu Tebliğin aşağıdaki bölümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

· 1 No.lu Tebliğin “3.2 Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” başlıklı bölümünün bazı fıkraları kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. (Ek: 4 No.lu Tebliğin 1. maddesinde açıklanmıştır.)

· 1 No.lu Tebliğin “4. Uygulamaya İlişkin Esaslar” bölümünde bazı ifade değişiklikleri yapılmıştır. Tebliğin 4.1 ve 4.4 bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bu işlemler için düzenlenen kağıtlara ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla bu konuda düzenlenmiş “Dahilde İşleme İzin Belgesi”, diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde ise bu konuda düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca başka belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

- Yurt dışı hizmetleri ifadesi ise “yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek” hizmetler şeklinde değiştirmiştir.

Tebliğe “yerli firma” ve “imalatçı firma” ifadelerinin açıklığa kavuşturulması için aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“ 4.8. Bu tebliğde geçen; “Yerli firma” ibaresi, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan firmaları; “yerli imalatçı firma” ve” imalatçı firma” ibareleri ise, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan ve üretim faaliyetinde bulunan firmaları ifade edecektir.” (Ek 4 No.lu Tebliğin 2. maddesinde açıklanmıştır.)

- 4 Seri No.lu “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ”e ulaşmak için tıklayınız.

- 1 Seri No.lu “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ”e ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.