Numara : 216
Tarih : 22.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/216

KONU: 2009 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar (TL) Olarak Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi.

Maliye Bakanlığı’nın 20 Aralık 2008 Tarihli ve 27086 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlamış olduğu 388 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2008 yılında uygulanan miktarların 2008 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 12) artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.

Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

MADDE NO – KONUSU

2009 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.500

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

1.500-150.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

150.000 ve aşması halinde

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

17,90

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

- Alış tutarı

119.000

- Satış tutarı

168.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

67.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

119.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

670

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,80

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

670

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

7,60

- Diğer vergilerde

16

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

Birinci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

89

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

56

3 - İkinci sınıf tüccarlar

28

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7,60

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,50

İkinci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

50

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

28

3 - İkinci sınıf tüccarlar

14

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

7,60

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,50

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

160

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

76.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

160

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

7.600

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

76.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

160

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

190

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

560

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

760

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

560

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

388 No.lu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız

Liste için tıklayınız..

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.