Numara : 10
Tarih : 12.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/10

KONU: 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar


Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 31.12.2008 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

31.12.2008

TRB140109T12

99,409

31.12.2008

TRT040209T13

98,503

31.12.2008

TRB180209T17

97,923

31.12.2008

TRB110309T13

97,082

31.12.2008

TRT080409T17

95,916

31.12.2008

TRT060509T18

94,810

31.12.2008

TRB240609T15

92,847

31.12.2008

TRT150709T15

92,031

31.12.2008

TRT050809T16

91,202

31.12.2008

TRT071009T51

88,810

31.12.2008

TRT181109T16

87,349

31.12.2008

TRT130110T10

85,409

31.12.2008

TRT100210T12

104,775

31.12.2008

TRT170210T15

110,328

31.12.2008

TRT140410T16

82,139

31.12.2008

TRT230610T13

79,855

31.12.2008

TRT180810T18

110,907

31.12.2008

TRT120111T10

111,642

31.12.2008

TRT190111T13

101,844

31.12.2008

TRT070911T19

109,891

31.12.2008

TRT150212T15

113,010

31.12.2008

TRT070312T14

103,423

31.12.2008

TRT260912T15

96,371

31.12.2008

TRT030413T16

106,402

31.12.2008

TRT260613T17

103,200

31.12.2008

TRT140813T19

102,127

31.12.2008

TRT280813T13

103,231

31.12.2008

TRT201113T16

105,300

31.12.2008

TRT260214T10

110,391

06.01.2009

TRT010409F10

99,306

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

31.12.2008

TRSTPFC31015

106,410

31.12.2008

TRSKCTF91010

108,525

* 31.12.2008 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 31.12.2008’dir. 06.01.2009 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 31.12.2008 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 06.01.2009 valör tarihli fiyatlar dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.