Numara : 108
Tarih : 29.7.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/108

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16 Temmuz 2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Konuyla ilgili açıklamalara 2009/107 sayılı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Bu defa Hazine Müsteşarlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2009/1 sayılı Tebliğ’i yayımlamıştır.

Karar’a istinaden usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yayımlanan bu Tebliğ’de;

· Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan Yatırım Bilgi Formu (Ek-1)

· Müracaatları Değerlendirecek Sanayi Odaları (Ek-2)

· Sanayi Odalarınca Teşvik Belgesi Müracaatı Değerlendirilebilecek İmalat Sanayi Yatırımları (Ek-3)

· Yatırım Cinsleri (Ek-4)

· Yatırım Takip Formu (Ek-5)

· Sanayi odalarınca belirlenen Yaıtırım Tamamlama Ekspertiz Raporu (Ek-6)

· Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler (Ek-7)

· Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilecek Yatırımcılara İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilecek Form (Ek-8)

· Sosyal Güvenlik Kurumunca Gönderilecek Talep Formu (Ek-9)

ekleri ve bunlara ilişkin açıklamalar yayımlanmıştır. Böylece Kararın öngördüğü yatırım teşvik belgesi müracaatı, şartları, uygulanması ve kapanması ile ilgili yatırımcıların izlemeleri gereken yollar belirlenmiş bulunmaktadır.

Tebliğde daha önceki teşvik mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş teşvik belgeleri için uygulanabilecek hükümlere de ayrıca yer verilmiştir. Buna göre;

1) Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunacak.

2) Daha önceki yıl kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, Karar’da öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımları için Karara istinaden yeni teşvik belgesi düzenlenebilecek. Yatırımcının talebine istinaden mevcut teşvik belgesinin istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar için tamamlama vizesi yapılabilir veya düzenlenecek yeni teşvik belgesi kapsamında devir işlemi yapılabilecek.

3) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımın finansal kiralama işlemi ile gerçekleştirilmesinin talep edilmesi halinde, finansal kiralama şirketinin müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak.

4) Halen geçerli teşvik belgesi kapsamına, Karar eki ek-4’te yer alan “Genel Teşvik Sisteminden Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” için makine ve teçhizat ilave edilemeyecek. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamındaki yeni makine ve teçhizatların kullanılmış olarak ithaline izin verilmeyeceği gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmiş teşvik belgelerine de sadece modernizasyona yönelik makine ve teçhizat ilave edilebilir. Bölgesel desteklerden yararlanamayacak yatırım konularındaki teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımlar için ilave kapasite artışına izin verilmeyecek.

5) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için düzenlenmiş teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri teşvik belgesini düzenleyen mercie verilecek bilgi ve belgelere istinaden doğrudan ilgili mercice yapılır.

6) Tebliğ’in “devir, satış, ihraç ve kiralamaya” ilişkin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüğe giren kararlara göre düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanacak. Bu hüküm, burada belirlenen satışlar nedeniyle kısmen veya tamamen iptal edilmiş ancak ilgili kurumlarca müeyyide uygulanmamış veya müeyyide uygulanmasına rağmen henüz tahsil edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için de geçerli olacaktır.

Söz konusu Tebliğe ve eklerine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Tebliğ ekleri

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.