Numara : 117
Tarih : 4.9.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/117

KONU: Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar çerçevesinde Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların açıklandığı Yönetmelik 3 Eylül 2009 Tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hatırlayacağınız üzere, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda:

Teşvik belgesine bağlanmış;

• Büyük ölçekli yatırımlara,

• Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlara,

• 1 inci ve 2 nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan tekstil ve deri üretimi işletmelerinin 4 üncü bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması suretiyle yapılacak ilave yatırımlara,

Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda yatırım yeri tahsisine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Yönetmelikte, mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelikte konu başlıkları itibariyle;

· Teşvik kapsamındaki taşınmazlar

· Teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartları

· Kapsam dışında kalan taşınmazlar.

· Yatırıma elverişli taşınmazların yatırımcılara duyurulması

· Başvuru

· Komisyon

· İstihdam

· Ön izin, Sözleşme ve Bedel

· Yatırım, Denetim ve Geri Alma

hususlarına yer verilmiş olup, belirtilen bazı başlıklara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Teşvik kapsamındaki taşınmazlar

Mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler bu kapsamda yer almaktadır.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ait işlemler Maliye Bakanlığınca; özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar ile ilgili işlemler ise taşınmaz maliki idarelerce yürütülmektedir.

2. Teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartları

a) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan,

b) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),

c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,

d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

2.1 Kısıtlamalar

· finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

· iş ortaklıkları,

· taahhüt işleri,

· Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlar,

· Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar,

· rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar,

yatırım yeri tahsisi uygulamasından yararlanamayacaktır.

3. Teşvik şekli

Hatırlanacağı üzere bu konu genel hatları ile 5838 sayılı kanun 23 üncü maddesinde işlenmişti.

Bu kez Yönetmelik çerçevesinde teşvikten ne şekilde yararlanılacağı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

· Teşvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler lehine; taşınmazlar üzerinde, ilk yıl için emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında takdir edilecek bedel karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilecektir.

· Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise, ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında takdir edilecek bedel karşılığında kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilecektir.

· Emlak vergi değeri tespit edilmemiş olan taşınmazlarda irtifak hakkı ve kullanma izni bedelinin tespitinde emsal taşınmazların emlak vergi değeri, emsal taşınmazın bulunmaması halinde ise taşınmaz maliki idarece belirlenen bedel esas alınacaktır.

· Üzerinde kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan taşınmazlar da emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında belirlenecek bedel üzerinden bu madde kapsamında değerlendirilecek.

Ayrıca, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanmasından pay alınamayacak.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.