Numara : 119
Tarih : 7.9.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/119

KONU 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yayımlandı.
 
5 Eylül 2009 tarihli ve 27340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelire Endeksli Senetlere dayalı repo işlemlerinden elde edilen gelirler ile bunların vadeden önce satışından sağlanan gelirlere uygulanan BSMV oranı 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 1 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar ile, Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine dair 15/10/1998 tarihli ve 98/11795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değiştirilen (c) bendinin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir:

Değişiklik öncesi

Değişiklik sonrası

c) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden % 1,

“c) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,

Değiştirilen (d) bendinin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir:

Değişiklik öncesi

Değişiklik sonrası

d) Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,

d) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,”

Bilindiği gibi, Hazinece ihraç edilen borçlanma araçları için genelde farklı isimler kullanılmaktadır. Söz konusu borçlanma araçları Devlet tahvili ve Hazine bonosu olarak ayrı ayrı isimlendirildiği gibi bu tahvil ve bonoları da kapsayacak şekilde “Devlet iç borçlanma senetleri” olarak da isimlendirilmektedir. “Devlet iç borçlanma senetleri” aslında Devlet tahvili ve Hazine bonolarını da kapsayan bir üst tanımlayıcı ifadedir. Gelire Endeksli Senetler (“GES”) de mahiyet itibariyle Devlet tahvili-Hazine bonosundan farksız olan bir devlet iç borçlanma senedi türüdür.

GES’lerden elde edilen gelirlerin Devlet tahvili ve Hazine bonosundan elde edilen gelirlerden farksız bir şekilde vergilendirilmesi gerekmektedir. Oysa, yukarıda bahsedilen Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikten önce Gelir İdaresi Başkanlığı, 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Karar’da ismen zikredilmediği için söz konusu gelirlere uygulanacak BSMV oranının % 5 olduğu yönünde görüş bildirmişti.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bu değişiklikle belirsizlik ortadan kaldırılarak GES’lere bağlı olarak elde edilen söz konusu gelirler de % 1 BSMV kapsamına alınmış oldu.

Bu çerçevede GES’lerden elde edilen gelirler üzerindeki BSMV yükü özetle aşağıdaki gibidir:

 • Vadeye kadar elde tutulması durumunda:
GES’lerin vadeye kadar elde tutulması sonucunda elde edilecek gelirler BSMV’den istisnadır.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre, Devlet iç borçlanma senetlerinin faiz ve anapara ödemeleri ve Devlet iç borçları ile ilgili gider, işlemler ve kâğıtlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri saklı olmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.

BSMV Kanununa göre hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri istisna kapsamında olduğundan; vadeye kadar elde tutulması halinde GES’lerden elde edilecek gelirle de istisna kapsamındadır (BSMVK Md. 29/(c)).
 
 • GES’lere Dayalı Repo İşlemleri: Bu işlemlerden elde edilen gelirlere 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1 BSMV oranı uygulanacaktır...
     
 • GES’lerin Vadesi Beklenmeksizin Satışı İşlemleri: GES’lerin vadeleri beklenmeksizin satışından elde edilen gelirlere 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1 BSMV oranı uygulanacaktır.
 • Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.

  6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

  Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

  Saygılarımızla,

  Deloitte Türkiye

  Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.