VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/2

KONU: Malul ve Engellilere Tanınan ÖTV İstisnası Kapsamında İşlem Yapacak Olan Motorlu Araç Satıcıları; Alıcıların Daha Önce Bu İstisnadan Yararlanıp Yararlanmadıklarını İnternet Vergi Dairesinden Sorgulayarak Öğrenebileceklerdir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayınlanan 5 No.lu “Özel Tüketim Vergisi Sirküleri” ile; sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacı ile sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı yaptıran malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere aracın ilk iktisabına tanınan Özel Tüketim Vergisi İstisnası uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

1. Malul ve Engellilere ÖTV İstisnası Tanıyan Madde Hükümleri

4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 7/2. maddesinde;

a. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P numaralarında yer alanların ve

b. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan bizzat kullanma amacıyla sakatlığa uygun özel tertibatlı araçların,

sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Ayrıca, aynı maddenin (c) bendi hükmüyle, söz konusu araçları istisna kapsamında ilk iktisabından sonra 5 yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkaran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı da ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Bu hükümlere göre, ÖTV Kanunu’nun 7/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçları ÖTV istisnasından yararlanarak ilk iktisabını yapanlar, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden ikinci bir aracı iktisaplarında istisnadan yararlanamamaktadır. Ancak istisnadan yararlanarak iktisabını yaptığı aracı deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkaran malul ve engelliler, hurdaya ayrılan aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ikinci bir aracı iktisaplarında ÖTV istisnasından yararlanabileceklerdir. Bu durumda ikinci aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe, bir başka aracın iktisabında ÖTV istisnası uygulanamayacaktır.(Doğal afetlerle kullanılamaz hale gelenler hariç)

2. ÖTV Kanunu’nun 7/2 Maddesine Göre Malul ve Engellilere Motorlu Araç Satıcılarının Yapacakları İşlemler

Gelir İdaresi Başkanlığınca; ÖTV Kanunu’nun 7/2. maddesiyle düzenlenen istisna kapsamında işlem yapacak olan motorlu araç ticareti yapanların, alıcıların 5 yıl içinde bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmış olanların araçlarının deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılıp çıkarılmadığını tespit etmeleri amacıyla, malul ve engellilerin kimlik bilgileri ile istisnadan yararlandıkları araçların ilk iktisap dönemlerini "http://www.gib.gov.tr/ / İnternet Vergi Dairesi / Sorgulamalar / Sakatlık İstisnası" başlığı altından takip etme imkânı sağlanmıştır.

Motorlu araç ticareti yapan mükellefler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar ile Gümrük Müsteşarlığının, bir ay içinde istisna kapsamında araç iktisap edenlerle ilgili olarak hazırlayıp takip eden ay sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdiği bildirimlere göre aylık periyodlar halinde güncellenen söz konusu listeyi İnternet Vergi Dairesinden sorgulayabileceklerdir. Bu amaçla motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin, var ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmaları, şifreleri yok ise bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları gerekmektedir.

Bu şekilde internet vergi dairesinden yapılacak sorgulamalarda, “Sorgulamalar” bölümünden “Sakatlık İstisnası Bilgileri” bölümü seçilecektir. Sakatlık istisnası durumu sorgulanacak kişinin vergi numarası veya T.C. kimlik numarası yazılmak suretiyle sorgulama yapılabileceği gibi, "adı soyadı, baba adı ve doğum yılı" bilgileri yazılmak suretiyle de sorgulama yapılabilecektir.

Sorgulama yapılan kişinin daha önce ilk iktisabını yaptığı araç için ÖTV istisnasından yararlanmış olması halinde “Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yılı”, “Aracın Alındığı Dönem” ile birlikte “Aracın Hurdaya Ayrılma Dönemi” bilgisi de görünecektir. Bu dönem, istisnadan yararlanılarak satın alındıktan sonra hurdaya ayrılan aracın hurdaya ayrıldığı dönem olup, “Aracın Alındığı Dönem” ile “Aracın Hurdaya Ayrılma Dönemi”nin farklı olması halinde, “Aracın Alındığı Dönem”den itibaren 5 yıl geçmiş olup olmadığının göz önüne alınması gerekmektedir.

3. Yapılacak Sorgulamada Bilgilerin Sisteme Giriş Süresinin (2 ay) Dikkate Alınması

ÖTV Kanunu’nun 7/2. maddesiyle düzenlenen istisna kapsamında işlem yapacak olan motorlu araç ticareti yapanlar, alıcıların daha önce bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmış ise istisnadan yararlandığı tarihten itibaren (ay bazında) 5 yıl geçip geçmediğini internet vergi dairesinden sorgulama yapmak suretiyle tespit edebileceklerdir.

Vergi daireleri ve gümrük idaresince bu kapsamda yapılan ilk iktisaplara ilişkin bilgilerin takip eden ayın 20'sine kadar bildirildiği ve bu bilgilerin bilgi işlem sisteminde yer almasının belli bir süreyi aldığı dikkate alınarak, istisnadan yararlanılan aracın veya hurdaya ayırmak suretiyle ikinci defa istisnadan yararlanılan aracın iktisap tarihi ile bu bilgilerin güncellenme tarihi arasında iki aylık süre bulunduğunun yapılacak sorgulamalarda dikkate alınması gerekmektedir.

Motorlu araç ticareti yapanlar ile istisnadan yararlanmak isteyen malul ve engelliler arasında sorgulama bilgilerine ilişkin ihtilaf doğması halinde, ilgili vergi dairelerinden bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

5 No.lu ÖTV Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.