VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/26

KONU: Yurtdışına Yapılan Alacak Faizi Ödemelerinde Kurumlar Vergisi Kanunu 30 uncu Maddesi Çerçevesinde Yapılacak Tevkifat Oranlarına ilişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
Bugünkü tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yurt dışı alacak faizlerine uygulanacak stopaj oranları tekrar belirlenmiştir.

1. Yurt Dışı Krediler İçin Ödenen Faizler

Bilindiği üzere 2006/11447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağı olan önceki Kararlar ile “Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)” % 0 oranında tevkifat yapılması karara bağlanmıştır.

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında % 0 tevkifata tabi tutulacak bu kredi faizlerine ilişkin ifade değiştirilmiştir. Buna göre % 0 oranında stopaja tabi tutulacak faizler aşağıdaki gibidir.

“Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0”

Bu bent, Kararın yayım tarihi olan 3 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

2. Bankaların İkincil Sermaye Benzeri Krediler için Ödedikleri Faizler ile Bankalar ve Diğer Kurumların Akım/Varlık Portföyüne Dayalı Yurtdışında Menkul Kıymetleştirme Yöntemiyle Temin Ettikleri Krediler İçin Ödenecek Faizler

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden % 1 oranında tevkifat yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu bent, Kararın yayım tarihi olan 3 Şubat 2009 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak ödenen faizlere uygulanacaktır.
 
15 Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler üzerinden yapılacak vergi kesintisi uygulamasında, bahse konu kredi temini işlemlerine yönelik sözleşmelerin 3 Şubat 2009 tarihi öncesinde düzenlenmiş olması halinde ödenecek faiz tutarlarının, 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınmak üzere vergi kesintisine tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

3. Mal Tedarikinden Kaynaklanan Vade Farkları

Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, yurt dışı mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden Kararın yayım tarihi olan 3 Şubat 2009 tarihinden itibaren % 5 oranında tevkifat yapılacaktır.

4. Diğerleri

Yukarıdaki kapsama girmeyen yurt dışı alacak faizi ödemelerinde tevkifat oranı % 10 olarak uygulanacaktır.

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.