VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/27

KONU: Dar Mükellef Kurumların Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevikifat Oranları Bakanlar Kurulu Kararı İle Yeniden Belirlendi.

3 Şubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak; “Dar Mükellef” kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak vergi kesintisi oranları yeniden tespit edilmiştir.
 
Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde dar mükellefiyete tabi kurumların, aynı maddede belirtilen kazanç ve iratları üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin 8. fıkrasında Bakanlar Kuruluna, vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya maddedeki fıkralarda belirtilen oranın bir katına kadar arttırmaya yetki verilmiştir.

Bakanlar Kurulu zaman içinde bu yetkisini kullanarak aşağıda belirtilen kararları ile 30. madde fıkralarındaki oranları belirlemiştir.

Bakanlar Kurulu Karar No

Resmi Gazete Yayın Tarihi

2006/10731

23.07.2006

2006/11447

30.12.2006

Bu defa gelir vergisi kanunun geçici 67. maddesi de göz önünde bulundurularak “dar mükellef kurumlardan” yapılacak vergi kesinti oranları 2009/14593 sayılı kararla topluca belirlenmiştir.

2009/14593 sayılı karar ile yapılan değişiklikler ;

1. Alacak faizlerinden yapılacak tevkifatlar iki fıkradan dört fıkraya çıkarılarak;

“Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları” üzerinden % 5 vergi kesintisi oranı açıklanmıştır.

“Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden” % 1 vergi kesintisi oranı tespit edilmiştir. (Bu oran 03.02.2009 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak ödenen faizlere uygulanacaktır.)

2. Yabancı devletler ve uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan kredilerde ödenecek faizlerde %0 (sıfır) oran uygulanmaktadır. 2009/14593 sayılı karar ile bu fıkra tarifi aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır. Fıkra metni;

“Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil)” şeklinde yeniden düzenlenerek %0 (sıfır) oran aynen korunmuştur.

3. Diğer alacak fazileri için %10 stopaj oranı aynen devam edecektir.

Alacak faizleri konusundaki detay açıklamalarımız 2008/26 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

Ayrıca yeni karara 4, 8, 9, 10 numaralı fıkralar eklenerek menkul sermaye iratlarından yapılacak tevkifatlar daha detaylı olarak belirtilmiştir.

2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan 03.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren (*), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi çerçevesinde dar mükelleflere yapılan ödeme ve tahakkuklarda uygulanacak (stopaj) tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

KVK Madde 30

Açıklama

Stopaj Oranı

1

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden

%3

2

Serbest meslek kazançlarından;

a) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan

%5

b) Diğerlerinden

%20

3

Gayrimenkul sermaye iratlarından;

a) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından

%1

b) Diğerlerinden

%20

4

Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden

%0

b) Diğerlerinden

%10

5

Her nevi alacak faizlerinden;

a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)

%0

b) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

%1

c) Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden

%5

ç) Diğerlerinden

%10

6

Mevduat faizlerinden

%15

7

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından

%10

8

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından

%15

9

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından

%15

10

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden

%15

11

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

%20

12

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden

%15

13

Türkiye'de iş yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlardan

%0

14

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden

%15

(*) Bu Karar;

a) (4) numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere,

b) (5) numaralı bendinin (b) alt bendi yayım tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak ödenen faizlere uygulanmak üzere,

yayımı tarihinde (03/02/2009) yürürlüğe girmiştir.

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.