Numara : 32
Tarih : 10.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/32

KONU: 71 No.’lu Gelir Vergisi Sirküleri İle 2009/14592 Sayılı BKK İle Belirlenen Tevkifat Oranları ve Uygulaması Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır.

Gelir idaresi Başkanlığınca yayınlanan 06.02.2009 tarih ve 71 No.’lu Gelir Vergisi sirküleri ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereğince 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yeniden belirlenen tevkifat oranları uygulaması hakkında ek açıklamalar yapılmıştır. (Bu konu 2009/25 sayılı sirkülerimizde açıklanmıştır.)

Sirkülerde özetle; menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerin GVK geçici 67.’inci maddesinde yer alması nedeniyle 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen menkul kymetlere ilişkin vergilemenin 2015 yılına kadar bu madde çerçevesinde yapılmaya devam edileceği, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan menkul kıymetlerin ise 31.12.2005 tarihinde geçerli olan hükümlere göre vergileneceği, 2009/14592 sayılı kararın (7) fıkrasının buna göre düzenlendiği açıklanmıştır.

71 nolu sirkülere göre; 2009/14592 sayılı karar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen oranların;

1. Sadece gerçek kişilere uygulanacağı (kurumlar vergisi mükellfi olmayanlar dahil)

2. GVK 94. madde ile GVK Geçici 67. maddelerde yer alan menkul sermaye iratlarından yapılacak tevkifat oranların uyumlaştırldığı,

3. Yürürlükte bulunan oranlarda herhangi bir değişikliğe gidilmediği,

4. GVK madde 94’de gerçek kişilerden (kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar dahil) yapılacak tevkifatların 15 bent halinde sayıldığı ve 2009/14592 sayılı BKK ile belirlenen tevkifat oranlarının uygulanacağı,

5. Kurumlar Vergisi mükelleflerine yönelik tevkifat uygulamasının 5520 sayılı Kanun ile düzenlendiği ve yapılacak tevkifatlarda 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı BKK’larının esas alınması gerektiği, bu suretle mükerrerliğin önlendiği,

6. 01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç / iktisap edilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması veya elden çıkarılması sürecinde elde edilen gelirler ile, mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinden yer aldığı,

7. GVK Geçici 67. madde çerçevesinde tevkifat yapılması halinde GVK 94. maddeye göre tevkifat yapılamayacağı,

8. GVK Geçici 67. madde de yer alan tevkifat oranlarının aşağıdaki BKK’ları ile belirlendiği

BKK Tarihi

Karar No

27.07.2006

2006/10731

27.10.2008

2008/14272

12.01.2009

2009/14580

9. Geçici 67. maddenin (9) No.’lu fıkrasına göre 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş;

- Her nevi tahvil,

- Hazine Bonoları,

- Toplu Konut İdaresi ve

- Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin,

elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde GVK’nın 31.12.2005 tarihi itibariyle geçerli olan hükümlerinin uygulanacağı,

10. 2009/14592 sayılı BKK’nın 1. maddesinin (7) numaralı bendi ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş;

- Devlet Tahvil ve Hazine Bonosu faizleri ile

- Toplu Konut İdaresi,

- Kamu Ortaklığı İdaresi

- Özelleştirme İdaresince çıkarılan

menkul kıymetlerden sağlanan faiz gelirleri (itfa dahil) üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının, öteden beri olduğu gibi % 0 (sıfır) olarak, diğerleri için ise % 10 olarak belirlendiği,

11. Döviz cinsinden veyahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli söz konusu menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışlarının tevkifata tabi tutulmayacağı,

12. 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen

- Her nevi tahvil,

- Hazine Bonosu faizleri ve,

- Toplu Konut İdaresi,

- Kamu Ortaklığı İdaresi,

- Özelleştirme İdaresince,

çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan faiz gelirleri (itfa dahil) üzerinden Geçici 67. maddenin (1), (2) ve (3) No.’lu fıkraları ve ilgili BKK uyarınca tevkifat yapılmaya devam edileceği,

13. Geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi tutulan;

- Mevduat Faizleri,

- Repo gelirleri,

- Katılım bankalarından elde edilen gelirlere,

ilişkin tevkifat oranlarına 2009/14592 sayılı BKK’da yer verilmekle birlikte, bu gelirler üzerinden Geçici 67. maddenin (4) ve (5) numaralı fıkraları uyarınca % 15 tevkifat yapılmaya devam edileceği, hususları açıklanmıştır.

71 No’lu Gelir Vergisi sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.