Numara : 35
Tarih : 12.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/35

KONU: 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.

12 Şubat 2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile; aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

1. Altın, Gümüş ve Platin İle İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine Yönelik Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması

112 No.lu KDV Tebliğinde;

- KDV Kanunu’nun 13 (c) maddesine göre uygulanan kıymetli maden arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin istisnanın, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütüleceği,

- Tebliğ açıklamalarının 1 Mart 2009 tarihinden geçerli olacağı ve 93 Seri No.lu Genel Tebliğinin (1.2) numaralı bölümünün aynı tarih itibariyle geçersiz olacağı,

- İstisna uygulamasına ilişkin hususlar hakkında

açıklamalar yapılmıştır.

2. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

112 No.lu KDV Tebliğinin bu bölümünde;

- KDV Kanunu’nun 13 (f) maddesine göre ulusal güvenlik kuruluşlarına, tebliğde belirtilen teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına doğrudan yapılan teslim ve hizmetler ile Yüklenici Firmalara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasının ne şekilde yapılacağı,

- İade işlemleri ve müteselsil sorumluluk hakkında

detay açıklamalarda bulunulmuştur.

3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun (8/1) Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malların ÖTV’si Üzerinden Hesaplanan KDV’nin Düzeltilmesi (iadesi)

Bilindiği üzere, KDV matrahına ÖTV dahil bulunmaktadır.

Tebliğe göre; ÖTV Kanunu’nun petrol türevleri ile ilgili 8/1 maddesi çerçevesinde önce tecil edilen, sonra terkin edilen ÖTV tutarları üzerinden hesaplanan KDV’nin 91 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin “I- Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İndirim Hakkına Sahip Olanlara İadesi” bölümündeki açıklamalar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

4. İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Süresinde İhraç Edilmemesi Halinde 3 Aylık Ek Süre Talebi

Tebliğ açıklamalarına göre imalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen malların kanuni 3 aylık süresi içinde ihraç edilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde başvuruda bulunan ihracatçılara mücbir sebepler ve beklenmedik durumlar nedeniyle 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Tebliğ ekinde KDV Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen istisnaların uygulamalarında kullanılacak 5 adet izin yazısı ve liste formatı bulunmaktadır

Yukarıda özet olarak bilgilerinize sunulan konular, ayrı ayrı sirküle edilerek detaylı olarak açıklanacaktır.

112 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.