VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/43

KONU: Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporunun Hazırlanma Süresi ve Ek 2 Formu Gönderme Zorunluluğu


1. Yıllık Transfer Fiyatlandırması (TF) Belgelendirme Raporu Hazırlanma Süresi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesi, 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama yükümlülükleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama Yükümlülüğü

Rapor Hazırlama Zorunluluğu Olan Mükellefler

Rapora Konu İlişkili İşlem Türleri

TF Raporu Hazırlama Tarihi

(Takvim Yılı Esasına Göre)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne (BMVD) kayıtlı K.V. Mükellefleri

Hesap dönemleri içindeki yurt içi ve yurt dışı ilişkili işlemleri ile serbest bölgelerdeki şube ve ilişkili kişilerle olan işlemler

2008 yılı için: 25 Nisan 2009

Serbest Bölgelerdeki tüm K.V. Mükellefleri

2008 yılından başlayarak ve müteakip hesap dönemleri içindeki yurt içi ilişkili işlemler
      

2008 yılı için: 25 Nisan 2009

Diğer K.V. Mükellefleri

Hesap dönemleri içindeki sadece yurt dışı ilişkili işlemler (serbest bölgelerdeki ilişkili kişiler ve şubelerle olan ilişkiler de dahil)

2008 yılı için: 25 Nisan 2009

Özel hesap dönemi 2008 yılı içinde biten (Örneğin: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008’de özel hesap dönemi biten) yukarıdaki tablodaki özelliklere ve ilişkili işlemlere sahip kurumlar vergisi mükelleflerinin de, 2008 yılı içinde biten özel hesap dönemlerine ilişkin transfer fiyatlandırması belgelendirme raporlarını kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi sonuna kadar hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre yıllık transfer fiyatlandırması belgelendirme raporu hazırlamak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri bu raporları, bağlı oldukları vergi daireleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veya vergi inceleme memurları tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklayacaklardır. Yıllık transfer fiyatlandırması belgelendirme raporlarının kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vergi dairesine verilme zorunluluğu yoktur.

2. Vergi Dairesine Ek 2 Formu Gönderme Zorunluluğu

1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin "7.1- Yıllık Belgelendirme" başlıklı bölümüne ve 24.04.2008 tarihli Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 No.’lu Sirkülere göre, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin (serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dahil), bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri (transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler), kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu (kısaca “EK 2 Formu”) doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin de, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak EK 2 Formunu doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

3. 2008 Yılı ve 2008 Yılında Biten Özel Hesap Dönemleri İçin EK 2 Formu Beyanı ve Yıllık TF Raporu Hazırlama Yükümlülüğü (Karşılaştırmalı Özet)

Vergisel Durum

EK 2 Formunun Vergi Dairesine Beyan Zorunluluğu

TF Raporu İçin Zorunlu Kapsam

BMVD’ne kayıtlı KV mükellefleri

Zorunlu

-Yurt içi ilişkili işlemler,

-Yurt dışı ilişkili işlemler,

-Serbest bölgedeki şubelerle ilişkili işlemler

-Serbest bölgedeki ilişkili kişilerle işlemler

Diğer KV mükellefleri

Zorunlu

-Yurt dışı ilişkili işlemler,

-Serbest bölgedeki şubelerle ilişkili işlemler

-Serbest bölgedeki ilişkili kişilerle işlemler

Serbest bölgelerde kurulmuş olup hem yurt içi hem de yurt dışı ilişkili kişilerle işlem yapan şirketler (Faaliyet belgesi süresine göre KV istisnasından yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın)

Zorunlu

-Yurt içi ilişkili kişilerle işlemler (yurt dışı ilişkili işlemler rapor kapsamında değildir, ancak EK 2 formunda beyan edilmek zorundadır)

Türkiye’deki şirketin serbest bölgedeki şubesi

Türkiye’deki KV mükellefi olan şirketin EK 2 formunda beyan edilecektir.

Serbest bölgedeki şubenin kendisinin rapor hazırlama yükümlülüğü yoktur, serbest bölgedeki şube ile ilişkili işlemler Türkiye’deki KV mükellefi şirketin belgelendirme raporunda yer alacaktır.

Gelir Vergisi Mükellefleri

Zorunluluk yok

Zorunluluk yok

4. 2008 Yılı TF Raporu Hazırlıkları İçin Tavsiyelerimiz

4.1. Tüm İlişkili İşlemlerin Tespit Edilerek EK 2 Formunun Doldurulması

Hesap dönemi takvim yılı olan ve 2008 yılı içinde TF belgelendirme raporu kapsamına giren işlemleri olan kurumlar vergisi mükelleflerinin 2008 yılı TF belgelendirme raporlarını 25 Nisan 2009 tarihine kadar hazır etmeleri gereklidir. Rapor hazırlıklarına başlayabilmek için öncelikle 25 Nisan 2009 tarihine kadar 2008 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ekinde vergi dairesine verilmesi zorunlu olan EK 2 Formunun doldurulması gereklidir. EK 2 formunun, doldurulduktan sonra transfer fiyatlandırması belgelendirme raporu hazırlığı aşamasında yapılacak yöntem tespitleri çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesi ve 25 Nisan 2009 tarihine kadar nihai haline ulaştırılıp vergi dairesine gönderilmesi gereklidir.

4.2. Yıllık TF Belgelendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi

Gereken Teknik Hususlar

2007 yılı transfer fiyatlandırması belgelendirme raporlarını kendileri hazırlayan kurumlar vergisi mükelleflerinin geçen sene yaptıkları çalışmalardan gözlemlediğimiz kadarıyla; hazırlanan belgelendirme raporlarının çoğunluğunda ekonomik analiz bölümleri hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Ekonomik analizlerin soyut ve sübjektif ifadelerle değil, somut ve objektif verilere dayalı olarak detaylı bir şekilde yapılması ve belgelendirilmesi gereklidir. 1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, gerek 2007 yılı için geçen sene hazırlanması tamamlanmış olması gereken belgelendirme raporlarının, gerekse 2008 yılı için hazırlanacak raporların “Transfer Fiyatlandırması Analizleri” ile ilgili kısımlarının aşağıda özetlemeye çalıştığımız asgari teknik standartları sağlamış olması gereklidir.

Yıllık TF Raporunda İlişkili İşlem Analizleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekli Önemli Hususlar (Asgari Teknik Standartlar)

İlgili Mevzuat Referansı

Karşılaştırılabilirlik analizlerinin iktisatçı bakış açısı ile detaylı olarak yapılması gereklidir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1), Bölüm 4.1. – “...karşılaştırılabilirlik analizinde; karşılaştırılmakta olan mal veya hizmetlerin nitelikleri, ilişkili ve ilişkisiz kişilerin yerine getirdikleri işlevler ve üstlendikleri riskler, işlemlerin gerçekleştiği pazarın yapısı (pazar hacmi, pazarın yeri gibi) ve pazardaki ekonomik koşullar ile kurumların iş stratejileri dikkate alınacaktır.”

İlişkili işlemlerin, mali verilerin elverdiği ölçüde, işlem bazında incelenmesi gereklidir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1), Bölüm 5.5. – “...yapılan analizlerde, ilişkili kurumun tek bir kontrol altındaki işlemine ait kâr dikkate alınmalıdır.”

İşlemin mahiyetine en uygun yöntem seçimi yapılırken diğer yöntemlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirme yapılmalı ve bu karşılaştırma yorumları raporda detaylı olarak belirtilmelidir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1), Ek: 3, IV – “...kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılarak bu yöntemin kullanılma gerekçeleri ile bu yöntemin en uygun yöntem olduğuna ilişkin bilgi, belge ve hesaplamalar...”

İlişkili işlemlere ait kanuni defterlere yansımış mali sonuçların/uygulamaların işlem bazında emsallere dayandırılarak tespit edilen emsal fiyat / kar marjı aralığı ile karşılaştırılıp rakamsal olarak savunulması gereklidir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1), Bölüm 4.2. – “Emsal fiyat aralığı, aynı yöntemin farklı karşılaştırılabilir kontrol dışı işlem verilerine uygulanmasından veya aynı verilere farklı transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen değişik emsal fiyatların oluşturduğu bir fiyat dizisidir.”

Raporda emsal seçiminde kullanılan kriterlerin ve sonuçlarının ayrıntılı şekilde açıklanmış olması gereklidir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1), Ek: 3, IV – “...karşılaştırılabilir işlemlerin seçiminde kullanılan kıstaslar, ... , emsallere uygun fiyat/bedel veya kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler, emsal fiyat aralığı tespit edilmiş ise bu aralığa ilişkin hesaplamaları içeren ayrıntılı bilgiler.”

OECD'nin "Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi" nde belirtilen ilke ve standartları ile de uyumlu hükümler içeren 1 Seri No.’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Tebliğin gerektirdiği teknik standartlardaki ekonomik analizler oldukça zaman aldığı için, 2008 yılı transfer fiyatlandırması belgelendirme raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan ancak çalışmalarına henüz başlamamış tüm kurumlar vergisi mükelleflerine, rapor hazırlık çalışmalarına mümkün olan en kısa süre içinde başlamalarını tavsiye ederiz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.