VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/44

KONU: 5838 Sayılı Kanunla “İşsizlik Sigortası Kanununda” Yapılan Değişiklikler ile Kısa Çalışma Ödeneği Arttırıldı, İstihdam Teşviki Maddesinin Süresi 2 Yıla Çıkarıldı

28 Şubat 2009 Tarihli ve 27155 Mükerrer  Sayılı Resmi Gazete’de 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

5838 sayılı Kanun, vergi kanunları, teşvik kanunları, sosyal güvenlik kanunları ve diğer kanunlarda 32 ayrı konuda değişiklikler içermektedir.

Sirkülerimizin konusu, 5838 sayılı Kanun’un 1. ve 32. maddesi birinci fıkrası ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklerdir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler özetle;

- Kanuna eklenen Geçici 8. madde ile kısa çalışma ödeneğinin süresi ve miktarı arttırılmış,
- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesinde yer alan istihdam teşviki hükmünün süresi bir yıl daha uzatılmıştır.

1. İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 8. Madde ile Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi ve Miktarı Arttırıldı

5838 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 8. madde eklenerek;

- Sadece 2008 ve 2009 yıllarına münhasır olmak üzere;
- Kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre, 6 aya çıkarılmıştır.
- Bakanlar Kuruluna yukarıdaki süreyi 6 ay daha uzatma yetkisi verilmiştir. (Bu durumda ödenek miktarı aynı kalacaktır)
- Kısa çalışma ödeneği % 50 oranında arttırılmıştır.
- Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez. (Ancak Bakanlar Kurulunca sürenin 6 ay daha uzatılması halinde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.)
- Maddenin yayın tarihi olan 28.02.2009 tarihinden önce uygunluk tespiti yapılmış olan kısa çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla uzatılacaktır. Bu madde 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. İstihdamı Teşvik Maddesi Süresi Uzatıldı

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 7. maddesinde yer alan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile 18 yaşından büyük kadınların istihdamı halinde sağlanacak teşvik şartlarında süreler uzatılmıştır.

Şöyle ki; 5838 sayılı Kanun’un 32. maddesi 1. fıkrası ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin birinci fıkrasındaki “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen” şeklide değiştirilmiştir.

Ayrıca maddeden yararlanacak, yani istihdam edilecek personel alımına ait süre 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.

Bu değişikliğe göre maddenin birinci fıkrasının yeni şekli aşağıdaki gibi olmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 7 – 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanun’un 72. ve 73. maddelerinde sayılan ve 78. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,
b) İkinci yıl için yüzde sekseni,
c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Maddedeki değişiklikler 01 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkında detay açıklamalar 2008/79 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

5838 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.