VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/47

KONU: 5838 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler


28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de “Torba Kanun” olarak adlandırılan 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanarak aynı tarih itibarıyle yürürlüğe girmiştir.

Bu sirkülerimizin konusu, sadece Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile ilgilidir.

5838 sayılı Kanun’la Özel Tüketim Vergisinde yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir.

- ÖTV Kanununa ekli I sayılı listenin (B) Cetveline (5838 sayılı Kanunun sonuna ekli) 1 ve 2 sayılı cetveller eklenerek baz yağların maktu vergisi belirlenmiş yağlama müstahzarları ÖTV kapsamına alınmıştır.

- Vergi oranları değiştirilen araçların 01.08.2002 – 21.07.2005 dönemleri ile ilgili olarak, 28.02.2009 tarihinden önceki dönemlerde yapılan ÖTV tarhiyatları ile buna bağlı cezaların tahsilinden vazgeçilmiştir.

1. ÖTV Kanunun I Sayılı Listesinin (B) Cetveline İlave Edilen 1 ve 2 Sayılı Cetveller

5838 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı listesinin (B) cetveline 5838 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetveller eklenerek bazı madeni yağların maktu vergisi kilogram başına 0,9345 olarak belirlenmiş, yağlama müstahzarları da ÖTV kapsamına alınmıştır.

Yeni eklenen 1 ve 2 sayılı cetveller aşağıdaki gibidir.


Kanunun gerekçesinde konu ile ilgili açıklama aşağıdaki gibidir.

4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (1) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağlar ve madeni yağlar için uygulanan maktu vergi tutarları, bu malların piyasada taşıt araçlarında motorinle karıştırılmak suretiyle yasa dışı kullanımının ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla 0,9345 TL olarak belirlenmektedir. Düzenleme ile yağlama müstahzarları verginin konusuna dahil edilmektedir. Yağlama müstahzarlarının imalatında % 70 oranına kadar ÖTV’ye tabi olan baz yağlar kullanılmaktadır. Yağlama müstahzarları, yurt dışından ithal edenler veya yurt içinde imal edenlerce teslim edilmesi halinde ÖTV’nin konusuna girmemektedir. Ancak, yağlama müstahzarlarının yurt içinde üretilmesi halinde, üreticilerin bu yağların üretiminde kullandıkları ÖTV’ye tabi yağlar nedeniyle yurt içi üretici aleyhine, ithalatçı lehine bir durum oluşmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla, yağlama müstahzarları 4760 sayılı Kanun’un eki (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmektedir. Böylece bunların ithali ve yurt içinde üretiminde ÖTV yükü eşitlenmiş olmaktadır. Öte yandan ÖTV kapsamındaki “hafif mineral yağlar için kullanılan müstahzar katkılar” ile aynı amaçla kullanılan “mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için kullanılan diğer müstahzar katkılar” da ÖTV kapsamına alınmaktadır.

Yapılan değişiklikler 08.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Bazı Taşıtlarla İlgili Olarak 01.08.2002 – 21.07.2005 Tarihleri Arasındaki Dönem İçin ÖTV Tarhiyatı Yapılmayacaktır

5838 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile 28.02.2009 tarihinden önceki dönemlerde II sayılı listede yer alan bazı taşıtların 01.08.2002 – 21.07.2005 dönemlerine ilişkin

- ÖTV tarhiyatı yapılmayacak,

- Daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilecek,

- Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek,

- Ancak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Geçici 3. maddenin gerekçesine göre; 4760 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.08.2002 tarihi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan 87.03 ve 87.04 tarife pozisyonunda yer alan taşıtların vergi oranlarında değişiklik yapan 5398 sayılı Kanunu’nun 28. maddesinin yürürlüğe girdiği 21.07.2005 tarihleri arasında, 87.04 G.T.İ.P numarasında ÖTV beyan edilen araçlardan bu tarihler arasındaki dönem için 87.03 G.T.İ.P numarasında ÖTV beyan edilmesi gerekenlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde yapılan özel tüketim vergisi tarhiyatları ile buna bağlı cezaların tahsilinden vazgeçileceği açıklanmıştır.

5838 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

“4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.”

Madde hükmü 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tarihten önce madde kapsamında tarhiyat ve tahakkuklara muhatap olan mükelleflerin söz konusu ÖTV ve cezalarını ödemeksizin ilgili vergi dairesine müracaatları ile terkini cihetine gidilecektir. Ödeme yapanlara ise vergiler red ve iade edilmeyecektir.

5838 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.