VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/50

KONU: 5838 Sayılı Kanun İle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda Yapılan Değişiklikler

28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

· Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin, alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan terkin edilecek amme alacakları tutarı arttırılarak

- 213 sayılı VUK kapsamındaki alacaklarda terkin edilecek tutar 10.TL. (10.- dahil)

- Diğer amme alacaklarında terkin edilecek tutar 20.-TL (20.- TL dahil) olarak belirlenmiştir.

· İlgili kurumlara, borç bilgilerinin verilmesinin sırrın ifşaı sayılmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

6183 sayılı AATUHK’da maddeler itibarıyle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1. Tahsil İmkansızlığı dolayısıyla ile terkin edilecek tutarlar

5838 sayılı Kanunu’nun 32. maddesinin on birinci fıkrası (a) bendi ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anlaşılan 5.000.000 liraya kadar (5.000.000 lira dahil)” ibaresi “anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar” şeklinde, “Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına” ibaresi “Bakanlar Kurulu, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme ile; 6183 sayılı Kanun’un tahsil imkansızlığı nedeniyle terkine ilişkin 106. maddesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarının terkini için farklı tutar belirlenmesi yönünde düzenleme yapılarak özellikle takip ve tahsilinde fazla mesai ve harcama yapılan idari para cezası gibi amme alacaklarının terkinine imkan sağlanmıştır.

2. Borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu olan kuruluşlara, borç bilgilerinin verilmesi, sırrın ifşaı sayılmayacaktır

5838 sayılı Kanunu’nun 32. maddesinin on birinci fıkrası (b) bendi ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 107. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tahsile yönelik bilgilerin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz.” ibaresi “tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz; bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile, 6183 sayılı AATUHK’nın 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair begeyi (Borcu yoktur yazısı) arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara; ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesinin, Kanun’un 107. maddesinin uygulanması açısından sırın ifşaı sayılmayacağı yönünde düzenleme yapılarak işlemlere sürat kazandırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca madde kapsamında bilgi verilen kurum ve kuruluşlarda, vazifeli bulunan kimselerin edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde 107. maddede yer alan hükme göre Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesine göre cezalandırılacağı yönünde düzenleme yapılmak suretiyle paylaşılan bilgilerin ifşa edilmesi halinde uygulanacak ceza belirlenmiştir.

5838 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.