VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/51

KONU: 5838 Sayılı Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu’ndan Yararlanma Süresi 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da süre uzatımına ilişkin olarak yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

5084 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

  • 5084 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden 01.04.2005 tarihinden önce yararlanmaya başlayan ve teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2008 tarihinde sona eren iş yerleri için bu teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • 5084 sayılı Kanun’un “Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi” ile ilgili 5. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yürürlükten kaldırılan 5. madde ile ilgili olaraki Kanuna “Geçici madde 3” eklenerek, başlanışmış ve henüz tamamlanmamış işlemlerin mülga 5. madde kapsamında devam edilmesine imkan sağlanmıştır.

Değişiklik maddeleri aşağıdaki gibidir.

1. Teşvik Süresi 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

5838 sayılı Kanunun 32. maddesinin on üçüncü fıkrası ile; 5084 sayılı Kanunun;

  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (Md.3)
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki (Md.4)
  • Enerji Desteği (Md:6)

ile ilgili 3, 4 ve 6. maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “31.12.2008” ibareleri “31.12.2009” olarak değiştirilmiştir.

Yine 5084 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (h) bendinde yer alan “31.12.2007” ibaresinden önce gelmek üzere “31.12.2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31.12.2009 tarihine kadar” ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir.

“7-h) (5838 sayılı Kanunun 32. maddesiyle değişen madde yürürlülük; 01.01.2009) Bu Kanunun 3, 4 ve 6. maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31.12.2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31.12.2009 tarihine kadar; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır.”

Değişiklik 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. 5084 Sayılı Kanun’un “Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi” ile İlgili 5. Maddesi Yürürlükten Kaldırılmıştır

5838 sayılı Kanun’un 32. maddesinin onaltıncı fıkrası ile, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesi 28.02.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 5838 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 5084 sayılı Kanuna “Geçici Madde3” eklenerek işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar hakkında mülga 5. madde hükmünün uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

5084 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 metni aşağıdaki gibidir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar hakkında, mülga 5. madde hükümleri uygulanır. Mülga 5. madde kapsamında bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar hakkında söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

Maddenin yürürlülük tarihi 28.02.2009 dur.

3. 5084 Sayılı Teşvik Kanununda Yararlananların Yapacakları İşlemler

Öteden beri 5084 sayılı Teşvik Kanunu’ndan yararlanan mükelleflerin, yapılan süre uzatımının 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması nedeniyle Ocak 2009 muhtasar beyannamelerinin bu değişikliğe göre hazırlanması gerekirdi.

Ancak, Ocak 2009 muhtasar beyannameleri , Kanunun yayın tarihi itibarıyle ilgili vergi dairesine verilmiş olduğundan söz konusu beyannamelerin yararlanılan istisnaya göre düzeltilmesi gerekecektir. Yapılacak düzeltme işlemi için Gelir İdaresi Başkanlığının bu konudaki açıklaması beklenmektedir.

5838 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

5084 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.