VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/8

KONU 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergilerini Banka Kanalı İle Ödeme Mecburiyeti Hakkında.
 
29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A ve 2 No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nin V . bölümü hükmü gereği 01.01.2009 tarihinden itibaren kurumlar vergisi mükellefleri,

- Kurumlar Vergisini,
- Kurum Geçici Vergilerini,
- Katma Değer Vergisini, (Sorumlu Sıfatı ile beyan edilenler dahil)
- Gelir Vergisi Stopajlarını,
- Kurumlar Vergisi Stopajlarını,

kanuni süresinde sadece bankalara ödemek mecburiyetindedirler.

1- Seri A, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğ Açıklamaları

Kamu alacaklarının tahsili ile ilgili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 40. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde çıkarılan, 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde, 01.01.2008 tarihinden itibaren

- Kanuni süresinde verilecek Kurumlar Vergisi ve
- Kanuni süresinde Geçici Vergi Beyannameleri

ile tahakkuk edecek kurumlar vergisi ile kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici verginin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi meburiyeti getirilmiştir. Bu husus 17.01.2008 tarih ve 2008/9 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

2- Seri A, 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğ Açıklamaları

Bu defa, Maliye Bakanlığı, 29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Seri A, 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin V. Bölümünde; Seri A, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin “Ödeme Şekli” başlıklı bölümünü değiştirerek, kurumlar vergisi mükellefleri için banka ile ödenmesi gereken vergi borçlarının kapsamını genişletmiştir.

2 No.lu Tebliğe göre, borçlusu, türü ve uygulamanın başlangıç tarihi aşağıdaki tabloda yer alan amme alacaklarının yine aynı tabloda yer alan tarihlerden itibaren vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Dolayısıyla, bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilen amme alacakları, bu mecburiyetin getirildiği tarihten sonra vergi dairesi veznelerince nakden veya çekle tahsil edilmeyecektir.

No

Amme Borçlusu

Amme Alacağının Türü

Uygulamanın Başlangıç Tarihi

1

Kurumlar vergisi mükellefi

Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisi

01.01.2008

2

Kurumlar vergisi mükellefi

Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici vergi

01.01.2008

3

Kurumlar vergisi mükellefi

Kanuni süresinde beyan edilen (sorumlu sıfatıyla beyan edilenler dahil) katma değer vergisi

01.01.2009

4

Kurumlar vergisi mükellefi

Kanuni süresinde beyan edilen kurum stopaj vergisi

01.01.2009

5

Kurumlar vergisi mükellefi

Kanuni süresinde beyan edilen gelir stopaj vergisi

01.01.2009

Vadesi geçmiş dönemlere ait vergiler ancak Vergi Dairelerine ödenebilir.

Vergi Tahsilat yetkisine sahip bankaların listesi için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.