VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/85

KONU: Kanuni veya İş Merkezi Kanada’da Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında BKK Yayımlandı.

2009/15022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kanuni veya iş merkezi Türkiye’de olup, hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Kanada’da elde ettikleri kazancın 1/1/2009 tarihinden itibaren Kanada’da gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna tutulması kaydıyla kanuni ve iş merkezleri Kanada’da bulunan kurumların Türkiye’de 1/1/2009 tarihinden itibaren elde ettikleri benzer nitelikteki kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı sıfır (0) olarak uygulanacaktır. Bu kurumlar için Kurumlar Vergisi 30 uncu maddenin 6 ncı fıkrasına istinaden yapılacak tevkifat da sıfır (0) oranında uygulanacaktır.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum kazancı, hasılata ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanır. 2009/15022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na konu olan hava taşımacılığıyla iştigal eden yabancı ulaştırma kurumları için bu oran %5’tir. Aynı kanunun 32 inci maddesine göre, 23 üncü maddeye göre vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi oranını karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibarıyla kara, deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına göre; Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde %15 oranında Kurumlar Vergisi kesintisi yapılır. Aynı maddenin 8 inci fıkrasında Bakanlar Kurulu’na bu maddenin ilk 7 fıkrasında yer alan vergi kesintisi oranlarını gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya yukarıdaki fıkralarda belirtilen oranın bir katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu -yukarıda açıklandığı üzere- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci ve 30 uncu maddeleri ile kendisine tanınan yetkiye dayanarak 2009/15022 sayılı kararıyla kanuni veya iş merkezi Kanada’da olan ve Türkiye’de elde ettiği kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen dar mükellef kurumların 1/1/2009 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için;

1. Hava yolu ile yaptıkları yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Türkiye’de elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisinin sıfır (0) oranında uygulanmasına ve bu uygulamanın kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan kurumların Kanada’da elde ettikleri benzer kazançların da Kanada’da gelir üzerinden alınan veya alınacak olabn her türlü vergiden istisna edilmesi şartına bağlanmasına,

2. Bu kurumlar için Kurumlar Vergisi Kanunu 30. maddesinin 6. fıkrasına istinaden yapılacak tevkifat oranının sıfır (0) olarak uygulanmasına

karar vermiştir.

Bu Karar 3 Haziran 2009 tarih ve 27247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/1/2009 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Aslında Türkiye ile çok sayıda ülke arasında imzalanmış bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında deniz, kara ve hava taşımacılığından elde edilen gelirler konusunda özel anlaşma maddeleri akdedilmiş olup, buna göre bu çerçevedeki kazançlar konusunda vergilendirme yetkisi bu şirketlerin asıl mukim olduğu ülkeye tanınmıştır. Türkiye ile Kanada arasında böyle bir anlaşma olmadığından bu kazançların vergilendirilmesi konusunda bu şekilde ortak bir çözüm yolu seçilmiştir.

Konuyla ilgili mevzuata aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2009 - 15022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.