VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/99

KONU: Genel Bütçeli İdarelerle Kişiler Arasında Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kâğıtlara Ait Damga Vergisinin Ödenmesinde Kur Farklarının Durumu

Genel bütçeli idarelerle kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenen kağıtlar dolayısıyla (ihale kararları hariç) ortaya çıkan kur farklarının damga vergisi karşısındaki durumuna açıklık getiren 52 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre genel bütçeli idareler ile kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenecek ihale kararları dışındaki kağıtlara ait damga vergisinin, kağıdın düzenlenmesinden önce ve ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak belirlenen matrah üzerinden hesaplanması ve kişiler tarafından makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. 52 No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde, düzenlenmesinden önce damga vergisi ödenmiş yabancı para cinsinden kağıtlara ilişkin olarak imza tarihi itibariyle oluşacak kur farklarının ayrıca damga vergisine tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

52 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

44 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.