VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/01

KONU: 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

1-    Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

2-    Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

3-    İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 31.12.2009 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

31.12.2009

TRT130110T10

99,756

31.12.2009

TRT100210T12

106,610

31.12.2009

TRT170210T15

104,769

31.12.2009

TRT030310T10

98,812

31.12.2009

TRT140410T16

97,963

31.12.2009

TRT050510T16

97,533

31.12.2009

TRT230610T13

96,603

31.12.2009

TRT180810T18

106,596

31.12.2009

TRT031110T10

93,931

31.12.2009

TRT081210T14

92,967

31.12.2009

TRT120111T10

106,774

31.12.2009

TRT190111T13

112,073

31.12.2009

TRT020211T11

91,684

31.12.2009

TRT110511T17

89,404

31.12.2009

TRT030811T14

87,361

31.12.2009

TRT070911T19

105,979

31.12.2009

TRT150212T15

143,303

31.12.2009

TRT070312T14

117,691

31.12.2009

TRT260912T15

112,850

31.12.2009

TRT030413T16

108,578

31.12.2009

TRT260613T17

106,627

31.12.2009

TRT140813T19

139,239

31.12.2009

TRT280813T13

122,575

31.12.2009

TRT201113T16

108,577

31.12.2009

TRT260214T10

111,893

31.12.2009

TRT020414T16

110,921

31.12.2009

TRT210514T12

121,942

31.12.2009

TRT160714T17

104,451

31.12.2009

TRT060814T18

106,332

31.12.2009

TRT011014T19

114,619

31.12.2009

TRT280916T19

103,304

31.12.2009

TRB130110T10

99,760

31.12.2009

TRB170210T15

99,101

31.12.2009

TRB100310T11

98,724

31.12.2009

TRB280710T17

95,917

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

31.12.2009

TRSTPFC31015

103,560

31.12.2009

TRSKCTF91010

112,600

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.