VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/4

KONU: GVK'nın 103'üncü, Geçici 67 inci ve Geçici 69 uncu maddesi ile VUK'un 114 üncü maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere 2009-128 sayılı sirkülerimizle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararına konu olan bazı düzenlemeler hakkında hatırlatmalarda bulunmuş ve 2009-137 sayılı sirkülerimizle de Anayasa Mahkemesi’nin ücretlerin vergilendirilmesine yönelik iptal kararını detaylı bir şekilde incelemiştik.

Yukarıda belirtilen sirkülerlerde henüz yayımlanmadığı duyurulan gerekçeli kararlar 8 Ocak 2010 Tarihli ve 27456 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararlardan:

 1. Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35’lik orana ücretlilerin de tabi olmasının iptali ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımından 6 ay sonra yürürlüğe gireceğine ilişkin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı:
   
  Anayasa’nın 55. maddesinde ücretin emeğin karşılığı olduğu, Devletin çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı, Anayasa’nın, ücreti, diğer gelirlerden farklı olarak özel şekilde düzenlemiş, bu düzenlemede ücretin özellikli ve ayrık durumunu gözeterek, Devlet’e “adaletli bir ücret” için tedbir alma görevini verdiği, Anayasa’nın 73. maddesindeki “mali güç” ilkesi ile 55. maddesindeki “adaletli bir ücret elde etme” ilkesi bir arada değerlendirildiğinde, ücret gelirlerinin ücret dışında elde edilen gelirler ile aynı oranda vergiye tabi tutulması ve hiçbir önlem alınmadan ücrette azalmaya neden olacak şekilde yükseltilmesinin “adalet” ilkesini zedelediği... gerekçesiyle,

 1. Ayrıca yukarıda anılan Karar ile Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan ve yatırım indirimiyle ilgili süreyi 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlı tutan Geçici 69. madde kapsamındaki düzenlemeyi gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde iptalini;
   
  Yatırımcıların 5479 sayılı Yasa’nın yayımlandığı 8.4.2006 tarihine kadar yatırım indirimi istisnasından yararlanacaklarını göz önünde bulundurarak yatırım kararı alıp, yatırıma başladıkları ve bu yatırımcıların indirimin yılla sınırlanacağını önceden bilmemekte oldukları ve yatırım indiriminden yararlanılacak tutara ulaşıncaya kadar yapılması gereken indirimin sonradan üç yılla sınırlandırılmasının verginin genellik, eşitlik, öngörülebilirlik ve kamusal yetkinin kullanılmasında yükümlülere hukuksal güvenlik sağlayan yasallık ilkelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle,

 1. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin olan Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesinde yer alan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır” hükmünün iptali ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe gireceğine ilişkin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı:
    
  Aynı gelir unsuru yönünden eşit olan tam ve dar mükelleflerden birincisinin yasayla %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulup ikincisinin %0 oranında tevkifata tabi tutularak tersine ayrımcılık yapılmasının makul ve adil olmadığı, mali gücü aynı olanların aynı, mali gücü farklı olanların ise ayrı oranda vergilendirilmesini öngören “mali güç” ve “vergide eşitlik” ilkelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle,

 1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder." hükmünün iptali ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımından 6 ay sonra yürürlüğe gireceğine ilişkin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı:
    
  Zamanaşımının durma süresinin belirsizliği, makul ve adil bir sürenin bulunmaması, vergi dairesince matrah takdiri için başvurunun sırf zamanaşımını durdurmak için keyfi olarak kullanılmasında güvence sağlamayacağı gibi yükümlüye vergi tahsilâtının geciktiği süre kadar gecikme zammı ve faizi uygulanacak olması da yükümlünün vergi yükünü artırarak haksız sonuçlar doğmasına neden olabileceği ve zamanaşımı hükümlerindeki açıklığı, sadece zamanaşımı süresinin, başlangıç ve bitişinin yasada gösterilmesiyle kendisini göstermeyeceği, vergilemede hukuksal kararlılığın sağlanması amacıyla getirilen zamanaşımını durduran nedenlerle, durma süresinin ve duran zamanaşımının işlemeye başlama tarihinin de açık, belirgin, somut ve öngörülebilir olması, keyfiliğe izin vermemesi yasallık ve hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu gerekçesiyle,

kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kararlara aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.