Numara : 88
Tarih : 11.10.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/88

KONU: Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 08.10.2010 tarih ve 2010/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesi kapsamında amme borçluları hakkında uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesinde düzenlenmiş olan yurt dışı çıkış yasağına ilişkin hükümlerin kaynağını oluşturan Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın "Yerleşme ve seyahat hürriyeti" başlıklı 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, vergi borcu nedeniyle mükelleflerin yurt dışına çıkışını engelleyen yasal düzenlemeye mesnet teşkil eden "vatandaşlık ödevi" ibaresi, yurt dışına çıkma hürriyetini sınırlandıran sebepler arasından çıkarılmış ve suç soruşturması veya kovuşturması sebepleriyle yurt dışına çıkma hürriyetinin hâkim kararıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, alacaklı tahsil dairelerince 5982 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.09.2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış yasağı uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan 23.09.2010 tarihinden önce amme borçluları hakkında alacaklı tahsil dairelerinin talepleri üzerine 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince uygulanmış olan yurt dışı çıkış yasakları borçluların ayrıca müracaatları aranmaksızın kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin yayımlanan tahsilat iç genelgesine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.